File và I/O trong Java (4)

File và I/O trong Java (4)

32 02/10/2018

ByteArrayOutputStream trong Java

Lớp ByteArrayOutputStream trong Java tạo một buffer trong bộ nhớ và tất cả dữ liệu được gửi tới stream này được lưu trong buffer. Có các mẫu constructor sau để tạo đối tượng ByteArrayOutputStream trong Java.

Constructor sau tạo một buffer 32 byte:

OutputStream bOut = new ByteArrayOutputStream()

Constructor sau tạo một buffer có kích cỡ là int a:

OutputStream bOut = new ByteArrayOutputStream(int a)

Khi bạn có đối tượng ByteArrayOutputStream, thì có một số phương thức có thể được sử dụng để ghi stream đó hoặc để thực hiện các hoạt động khác trên stream đó.

STT

Phương thức và Miêu tả

1

public void reset()

Phương thức này reset số lượng valid byte của mảng byte trong output stream zero, vì thế tất cả các output tích lũy trong stream sẽ bị loại bỏ

2

public byte[] toByteArray()

Phương thức này tạo một mảng byte được cấp phát mới. Kích cỡ của nó sẽ là kích cỡ hiện tại của output stream và nội dung của buffer sẽ được sao chép vào trong đó. Trả về nội dung hiện tại của output stream dưới dạng một mảng byte

3

public String toString()

Biến đổi nội dung buffer thành một chuỗi. Việc biến đổi sẽ được thực hiện theo mã hóa ký tự mặc định. Trả về String đã được biến đổi từ nội dung của buffer

4

public void write(int w)

Ghi mảng đã xác định tới output stream

5

public void write(byte []b, int of, int len)

Ghi len byte bắt đầu từ offset off tới stream

6

public void writeTo(OutputStream outSt)

Ghi toàn bộ nội dung của Stream này tới tham số stream đã xác định

Ví dụ

Sau đây là ví dụ minh họa ByteArrayOutputStream trong Java:

import java.io.*;
 
public class ByteStreamTest {
 
   public static void main(String args[])throws IOException {
 
      ByteArrayOutputStream bOutput = new ByteArrayOutputStream(12);
 
      while( bOutput.size()!= 10 ) {
         // Nhan input tu nguoi dung
         bOutput.write(System.in.read()); 
      }
 
      byte b [] = bOutput.toByteArray();
      System.out.println("In noi dung");
      for(int x= 0 ; x < b.length; x++) {
         //In cac ky tu
         System.out.print((char)b[x]  + "   "); 
      }
      System.out.println("   ");
 
      int c;
 
      ByteArrayOutputStream bInput = new ByteArrayOutputStream(b);
 
      System.out.println("Chuyen doi cac ky tu thanh chu hoa " );
      for(int y = 0 ; y < 1; y++ ) {
         while(( c= bInput.read())!= -1) {
            System.out.println(Character.toUpperCase((char)c));
         }
         bInput.reset(); 
      }
   }
}

Chạy mẫu chương trình sau sẽ cho kết quả sau:

asdfghjkly

In noi dung

a   s   d   f   g   h   j   k   l   y

Chuyen doi cac ky tu thanh chu hoa

A

S

D

F

G

H

J

K

L

Y

DataOutputStream trong Java

Luồng DataOutputStream cho phép bạn ghi các kiểu dữ liệu gốc tới một nguồn output.

Sau đây là constructor để tạo một DataOutputStream trong Java:

DataOutputStream out = DataOutputStream(OutputStream  out);

Khi bạn có đối tượng DataOutputStream, thì có một số phương thức có thể được sử dụng để ghi stream này hoặc thực hiện các hoạt động khác trên stream đó.

STT

Phương thức và Miêu tả

1

public final void write(byte[] w, int off, int len)throws IOException

Ghi len byte từ mảng byte đã xác định bắt đầu từ điểm off, tới stream

2

Public final int write(byte [] b)throws IOException

Ghi số byte hiện tại, đã được ghi tới luồng dữ liệu output này. Trả về tổng số byte ghi vào trong buffer

3

Có các form sau:
(a) public final void writeBooolean()throws IOException,
(b) public final void writeByte()throws IOException,
(c) public final void writeShort()throws IOException 
(d) public final void writeInt()throws IOException

Những phương thức này sẽ ghi dữ liệu có kiểu gốc cụ thể vào trong output stream dưới dạng các byte

4

Public void flush()throws IOException

Xóa sạch (flush) luồng dữ liệu output

5

public final void writeBytes(String s) throws IOException

Ghi chuỗi tới output stream dưới dạng một dãy các byte. Mỗi ký tự trong chuỗi được ghi liên tục

Ví dụ

Sau đây là ví dụ minh họa DataOutputStream trong Java. Ví dụ này đọc 5 dòng đã cho từ test.txt và biến đổi các dòng này thành chữ hoa và cuối cùng sao chép chúng vào trong test1.txt.

import java.io.*;
 
public class Test{
   public static void main(String args[])throws IOException{
 
      DataInputStream d = new DataInputStream(new 
                                 FileInputStream("test.txt"));
 
      DataOutputStream out = new DataOutputStream(new 
                                 FileOutputStream("test1.txt"));
 
      String count;
      while((count = d.readLine()) != null){
          String u = count.toUpperCase();
          System.out.println(u);
          out.writeBytes(u + "  ,");
      }
      d.close();
      out.close();
   }
}

Nó sẽ cho kết quả sau:

DAY LA TEST 1  ,

DAY LA TEST 2  ,

DAY LA TEST 3  ,

DAY LA TEST 4  ,

DAY LA TEST 5  ,

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Software and IT

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.