Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền đất nước P1

30 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngoc Nguyen

Ngoc Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 33.33%

Thời gian làm 00:11:00

hvn lop82

hvn lop82

HẠNG

1

Số điểm 36.67%

Thời gian làm 00:03:55

Nguyễn Lê Như Quỳnh

Nguyễn Lê Như Quỳnh

HẠNG

3

Số điểm 23.33%

Thời gian làm 00:03:27

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan