Lịch Sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (P1)

20 câu 15 phút

Trạng thái:

GIÁO VIÊN

Hoa Ngọc Lan

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thành Tuấn

Nguyễn Thành Tuấn

HẠNG

2

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:11:51

Dat Pham

Dat Pham

HẠNG

1

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:05:20

Thủy Thần

Thủy Thần

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan