ĐỀ 10 TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 10

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Liên Hồ

Liên Hồ

HẠNG

2

Số điểm 33.33%

Thời gian làm 00:06:26

Nga Thanh

Nga Thanh

HẠNG

1

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:02:55

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan