Từ vựng tiếng Anh chủ đề Hoạt động thường ngày

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Hoạt động thường ngày

40 07/02/2020

-Brush your teeth /brʌʃ/ /ti:θ/ đánh răng của bạn

- Buy /bai/ mua

- Comb the hair /koum ðə heə/ chải tóc

- Cook /kuk/ nấu ăn

- Do exercise /du: eksəsaiz/ tập thể dục

- Do your homework /du ‘houmwə:k/ làm bài tập về nhà

- Eat out: đi ăn tiệm

- Feed the dog /fi:d ðə dɔg/ cho chó ăn

- Finish working /’finiʃ ˈwəːkɪŋ// kết thúc việc

- Gardening: làm vườn

- Get dressed /get dres/ mặc quần áo

- Get up /get Λp/ thức dậy

- Go home /gou houm/ về nhà

- Go shopping: Đi mua sắm

- Go to bed /gou tə bed/ đi ngủ

- Go to cafe: đi uống cà phê

- Go to the movies: Đi xem phim

- Have a bath /hæv ə ‘bɑ:θ/ đi tắm

- Have a nap: Ngủ ngắn

- Have breakfast: ăn sáng

- Have dinner /’dinə/ bữa tối

- Have lunch /hæv lʌntʃ/ ăn trưa

- Have shower /hæv ‘ʃouə/: tắm vòi hoa sen

- Listen to music: nghe nhạc

- Make breakfast /meik ‘brekfəst/ làm bữa sáng

- Make up /meik Λp/ trang điểm

- Meditation /,medi’teiʃn/ thiền định

- Play an instrument: Chơi một loại nhạc cụ

- Play outside: Đi ra ngoài chơi

- Play sport: chơi thể thao

- Play video games: chơi trò chơi video

- Press snooze button /pres snu:z ‘bʌtn/ nút báo thức

- Read book: đọc sách

- Read newspaper /ri:d’nju:z,peipə/ đọc báo

- Relax: thư giãn

- Set the alarm /set ðə ə’lɑ:m/ đặt chuông báo thức

- Shave /∫eiv/ cạo râu

- Sleep: ngủ

- Study: học tập hoặc nghiên cứu

- Surf the internet: lướt mạng

- Take the rubbish out /teik ðə ‘rʌbiʃ aut/ đi đổ rác

- To drink /tə driɳk/uống

- Turn off /tə:n ɔ:f/ tắt

- Visit your friend: Thăm bạn của bạn

- Wake up /weik Λp/ tỉnh giấc

- Wash face /wɔʃ feis/ rửa mặt

- Wash the dishes /wɔʃ ðə dɪʃ/ rửa bát đĩa

- Watch television /wɔtʃ ‘teli,viʤn/ xem ti vi

- Work /wə:k/ làm việc


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn