Quãng 8 là gì?

Quãng 8 là gì?

246 02/01/2019

Quãng là gì?

Quãng là khoảng cách về cao độ giữa hai nốt nhạc. Tính theo bậc âm từ âm gốc tới âm ngọn. Để tính quãng, người ta sử dụng đơn vị là nửa cung hoặc một cung. Cứ hai nửa cung lại được tính là một quãng. Ví dụ như với khoảng cách từ nốt Đô tới nốt Fa ta có một quãng 4.

qung-8-la-gi

Có 3 loại quãng chính là:

  • Quãng đúng (Perfect), kí hiệu là P. Chỉ có 4 quãng đúng là quãng 1 (P1), quãng 4 (P4), quãng 5 (P5) và quãng 8 (P8).
  • Quãng tăng (Augmented, kí hiệu là A) là khi âm gốc thấp hơn âm ngọn
  • Quãng giảm (Diminished, kí hiệu là D) là khi âm gốc cao hơn âm ngọn.

Bên cạnh đó, chúng ta còn có quãng đơn và quãng kép.

  • Quãng đơn là quãng có cao độ giữa âm gốc và âm ngọn dưới quãng 8. Ví dụ: từ âm gốc là Mi đến âm ngọn là Sol cùng bậc cách nhau một quãng 3 thì gọi là quãng đơn.
  • Quãng kép là quãng có cao độ giữa âm gốc và âm ngọn lớn hơn quãng 8. Ví dụ: từ âm gốc là Đô đến âm ngọn là Rê bậc trên cách nhau 1 quãng 9 thì được gọi là quãng kép.

Quãng 8 là gì?

Khái niệm quãng 8

Quãng 8 (còn có tên gọi khác là bát độ) là khoảng cách từ một bậc lên một bậc cùng tên kế tiếp.

Ví dụ: Quãng 8 có âm gốc là Đô sẽ có âm ngọn là Đô ở bậc kế tiếp: Đô – Rê – Mi – Fa – Sol – La – Si – Đố.

Kí hiệu

Kí hiệu của quãng 8 là P8 (Perfect 8 – quãng 8 đúng)

qung-8-la-gi

Ngoài ra, trong bản nhạc, ta còn thấy thêm một số ký hiệu của quãng 8 là:

  • 8va / 8vb mang ý nghĩa là yêu cầu chơi bản nhạc cao / thấp hơn 1 quãng 8 những âm viết trong nhạc phổ.
  • Hoặc 15ma / 15mb là yêu cầu chơi bản nhạc cao / thấp hơn 2 quãng 8 những âm viết trong nhạc phổ.

Tính chất quãng 8

Quãng 8 được coi là sự kỳ diệu trong âm nhạc tự nhiên. Khi âm gốc và âm ngọn cách nhau một quãng 8 thì chúng ta lại cảm giác có sự giống nhau về cao độ giữa hai âm này. Giống như chúng ta đang nghe 1 âm phát ra vậy. Nhưng thực chất, tần số cũng như cao độ của âm gốc và âm ngọn là hoàn toàn khác nhau.

qung-8-la-gi

Kể tên các quãng 8

Ngoài quãng 8 đúng (P8) là quãng 8 có khoảng cách giữa âm gốc và âm ngọn là 5 cung và 2 nửa cung (tức 12 nửa cung) thì còn có quãng 8 tăng (A8) và quãng 8 giảm (D8).

  • Quãng 8 tăng (A8) là quãng 8 có cao độ cách nhau 6 cung và nửa cung (tức 13 nửa cung).
  • Quãng 8 giảm (D8) là quãng 8 cách có cao độ cách nhau 5 cung và nửa cung (thức 11 nửa cung).

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn