Phiếu ôn tập tiếng Anh lớp 1 ngày 20/3 có đáp án

Phiếu ôn tập tiếng Anh lớp 1 ngày 20/3 có đáp án

48 31/03/2020

Task 1. Look and write:

up; down; juice; apples; a boy;

a girl; a book; a car;

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 20/03

Task 2. Matching number.

1. eighta. số 3
2. sixb. số 8
3. fivec. số 2
4. oned. số 5
5. threee. số 9
6. sevenf. số 1
7. twog. số 4
8. nineh. số 7
9. fouri. số 6

Task 3. Match

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 20/03

ĐÁP ÁN

Task 1. Look and write:

1 - down; 2 - apples; 3 - a boy;

4 - a car; 5 - juice; 6 - a girl; 7 - up

Task 2. Matching number.

1 - b; 2 - i; 3 - d; 4 - f; 5 - a; 6 - h; 7 - c; 8 - e; 9 - g

Task 3. Match

1 - B; 2 - D; 3 - E; 4 - A; 5 - C


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn