Phiếu bài tập ngày 18/3 môn tiếng Anh lớp 1

Phiếu bài tập ngày 18/3 môn tiếng Anh lớp 1

41 31/03/2020

Task 1. Dch t tiếng Anh sang tiếng Vi

1. Hello , my name’s Le.

.......................................................................................

2. What’s your name ?

........................................................................................

3. It is very big.

........................................................................................

4. TV is very good .

........................................................................................

Task 2. Sắp xếp lại các câu sau:

1. name/ his/ What/ is?

………………………………………………………………………………………

2. Linh / is / Her / name.

………………………………………………………………………………………

3. is / that / What?

………………………………………………………………………………………

4. orange / It / an / is.
………………………………………………………………………………………

Task 3. Nối

1. sistera. nữ hoàng
2. waterb. con bạch tuộc
3. shortsc. nước
4. socksd. tất chân
5. stare. ngôi sao
6. octopusf. quần đùi
7. queeng. hoàng tử
8. princeh. chị gái

ĐÁP ÁN

Task 1. Dch t tiếng Anh sang tiếng Vit

1 - Xin chào, tôi tên là Lệ.

2 - Bạn tên là gì?

3 - Nó rất to.

4 - Ti vi thì rất tốt.

Task 2. Sắp xếp lại các câu sau:

1 - What is your name?

2 - Her name is Linh.

3 - What is that?

4 - It is an orange.

Task 3. Nối

1 - h; 2 - c; 3 - f; 4 - d; 5 - e; 6 - b; 7 - a; 8 - g


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn