Phiếu bài tập môn tiếng Anh lớp 1 ngày 23/3

Phiếu bài tập môn tiếng Anh lớp 1 ngày 23/3

60 31/03/2020

Task 1. Look and write: (Nhìn tranh gợi ý và viết từ vựng)

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 23/03

Task 2. Reorder the words.

1. a / I / ’m / boy.

………………………

2. girl / ’m / a / I

………………………

3. I / a / teacher / ’m

………………………

4. my / ’s / name / Benny

………………………

5. fine / ’m / I

………………………

Task 3. Match.

1. Helloa. I’m Benny.
2. How are you? b. Hi
3. What’s your name?c. Good morning
4. Good morning d. I’m fine

ĐÁP ÁN

Task 1. Look and write: (Nhìn tranh gợi ý và viết từ vựng)

1 - robot;

2 - ball;

3 - bird;

4 - doll;

5 - horse;

6 - pencil;

Task 2. Reorder the words.

1 - I’m a boy.

2 - I’m a girl.

3 - I’m a teacher.

4 - My name’s Benny.

5 - I’m fine.

Task 3. Match.

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn