Giải vở bài tập Toán 4 bài 105: Luyện tập Quy đồng mẫu các phân s

Giải vở bài tập Toán 4 bài 105: Luyện tập Quy đồng mẫu các phân s

21 26/03/2020

Giải vở bài tập Toán 4 bài 105: Luyện tập Quy đồng mẫu các phân số

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 1 trang 24

Quy đồng mẫu số hai phân số :

a) displaystyle{5 over 8} và displaystyle{8 over 5}

b) displaystyle{7 over 9} và displaystyle{{19} over {45}}

c) displaystyle{8 over {11}} và displaystyle{3 over 4}

d) displaystyle{{17} over {72}} và displaystyle{5 over {12}}

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Đáp án

a) Ta có:displaystyle{5 over 8} = {{5 	imes 5} over {8 	imes 5}} = {{25} over {40}} ;; displaystyle{8 over 5} = {{8 	imes 8} over {5 	imes 8}} = {{64} over {40}}.

Vậy quy đồng mẫu số của displaystyle{5 over 8} và displaystyle{8 over 5} được displaystyle{{25} over {40}} và displaystyle{{64} over {40}}.

b) Ta có: displaystyle{7 over 9} = {{7 	imes 5} over {9 	imes 5}} = {{35} over {45}}.

Vậy quy đồng mẫu số của displaystyle{7 over 9} và displaystyle{{19} over {45}}được displaystyle{{35} over {45}} và displaystyle{{19} over {45}}

c) Ta có:

displaystyle {8 over {11}} = {{8 	imes 4} over {11 	imes 4}} = {{32} over {44}} ;; displaystyle{3 over 4} = {{3 	imes 11} over {4 	imes 11}} = {{33} over {44}}.

Vậy quy đồng mẫu số của displaystyle{8 over {11}} và displaystyle{3 over 4}được displaystyle{{32} over {44}} và displaystyle{{33} over {44}}.

d) Ta có displaystyle{5 over {12}} = {{5 	imes 6} over {12 	imes 6}} = {{30} over {72}}.

Vậy quy đồng mẫu số của displaystyle{{17} over {72}}và displaystyle{5 over {12}} được displaystyle{{17} over {72}} và displaystyle{{30} over {72}}.

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 2 trang 25

Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu):

Mẫu: Quy đồng mẫu số các phân sốdisplaystyle{2 over 3};{1 over 4} và displaystyle{3 over 5}.

displaystyle{2 over 3} = {{2 	imes 4 	imes 5} over {3 	imes 4 	imes 5}} = {{40} over {60}};

displaystyle{1 over 4} = {{1 	imes 3 	imes 5} over {4 	imes 3 	imes 5}} = {{15} over {60}} ;

displaystyle{3 over 5} = {{3 	imes 3 	imes 3} over {5 	imes 3 	imes 4}} = {{36} over {40}}

Vậy: Quy đồng mẫu số của displaystyle{2 over 3};{1 over 4} và displaystyle{3 over 5} đượcdisplaystyle{{40} over {60}};{{15} over {60}};{{36} over {60}}.

a)displaystyle{1 over 2};{2 over 5} và displaystyle{4 over 7}

b)displaystyle{3 over 2};{2 over 3} và displaystyle{5 over 7}

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu số ba phân số có thể làm như sau:

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với tích của mẫu số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ ba.

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với tích của mẫu số của phân số thứ nhất và mẫu số của phân số thứ ba.

- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ ba nhân với tích của mẫu số của phân số thứ nhất và mẫu số của phân số thứ hai.

Đáp án

a) Ta có:

displaystyle{1 over 2} = {{1 	imes 5 	imes 7} over {2 	imes 5 	imes 7}} = {{35} over {70}};

displaystyle {4 over 7} = {{4 	imes 2 	imes 5} over {7 	imes 2 	imes 5}} = {{40} over {70}}

displaystyle{2 over 5} = {{2 	imes 2 	imes 7} over {5 	imes 2 	imes 7}} = {{28} over {70}}

Vậy quy đồng mẫu số của displaystyle{1 over 2};{2 over 5} và displaystyle{4 over 7} được displaystyle{{35} over {70}};{{28} over {70}};{{40} over {70}}.

b) Ta có:

displaystyle {3 over 2} = {{3 	imes 3 	imes 7} over {2 	imes 3 	imes 7}} = {{63} over {42}};

displaystyle {5 over 7} = {{5 	imes 2 	imes 3} over {7 	imes 2 	imes 3}} = {{30} over {42}};

displaystyle {2 over 3} = {{2 	imes 2 	imes 7} over {3 	imes 2 	imes 7}} = {{28} over {42}}

Vậy quy đồng mẫu của displaystyle{3 over 2};{2 over 3} và displaystyle{5 over 7} được displaystyle{{63} over {42}};{{28} over {42}} và displaystyle{{30} over {42}}.

>> Tham khảo: Bài tập Quy đồng mẫu các phân số

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 3 trang 25

Tính theo mẫu:

 Giải vở bài tập Toán 5 bài 105

 Giải vở bài tập Toán 5 bài 105

Phương pháp giải:

Phân tích tử số và mẫu số thành tích của các thừa số, sau đó lần lượt chia nhẩm tích ở tử số và tích ở mẫu số cho các thừa số chung.

Đáp án

a) displaystyle {{3 	imes 4 	imes 7} over {12 	imes 8 	imes 9}} = dfrac{
ot{3}	imes 
ot{4}	imes 7} {
ot{3}	imes 
ot{4} 	imes 8 	imes 9} =dfrac{7}{72}

b) displaystyle {{4 	imes 5 	imes 6} over {12 	imes 10 	imes 8}} = dfrac{
ot{4}	imes 
ot{5}	imes 
ot{6}} {
ot{6}	imes 2 	imes 
ot{5}	imes 2 	imes 
ot{4} 	imes 2} =dfrac{1}{8}

c)displaystyle {{5 	imes 6 	imes 7} over {12 	imes 14 	imes 15}}= dfrac{
ot{5}	imes 
ot{6}	imes 
ot{7}} {
ot{6}	imes 2 	imes 
ot{7}	imes 2 	imes 
ot{5} 	imes 3} =dfrac{1}{12}st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn