Giải vở bài tập Toán 3 bài 58: Luyện tập bảng chia 8

Giải vở bài tập Toán 3 bài 58: Luyện tập bảng chia 8

218 20/08/2019

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 68 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Tính nhẩm:

8 ⨯ 2        8 ⨯ 4

16 : 8        32 : 8

8 ⨯ 6        8 ⨯ 8

48 : 8       64 : 8

8 ⨯ 3       8 ⨯ 5

24 : 8       40 : 8

8 ⨯ 7       8 ⨯ 9

56 : 8       72 : 8

Câu 2. Tính nhẩm:

32 : 8       48 : 8

32 : 4      48 : 6

40 : 8      56 : 8

40 : 5      56 : 7

Câu 3. Một người có 58kg gạo. Sau khi bán 18kg gạo, người đó chia đều số gạo còn lại vào 8 túi. Hỏi mỗi túi đựng mấy ki-lô-gam gạo ?

Câu 4. Tô màu 1/8 số ô vuông trong mỗi hình:

Giải vở bài tập Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

8 ⨯ 2 = 16        8 ⨯ 4 = 32

16 : 8 = 2        32 : 8 = 4

8 ⨯ 6 = 48       8 ⨯ 8 = 64

48 : 8 = 6        64 : 8 = 8

8 ⨯ 3 = 24       8 ⨯ 5 = 40

24 : 8 = 3        40 : 8 = 5

8 ⨯ 7 = 56       8 ⨯ 9 = 72

56 : 8 = 7        72 : 8 = 9

Câu 2.

32 : 8 = 4        48 : 8 = 6

32 : 4 = 8        48 : 6 = 8

40 : 8 = 5        56 : 8 = 7

40 : 5 = 8         56 : 7 = 8

Câu 3.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo sau khi bán còn lại là:

58 – 18 = 40 (kg)

Số ki-lô-gam gạo có trong mỗi túi là:

40 : 8 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg

Câu 4.

 Giải vở bài tập Toán 3

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn