Giải vở bài tập Toán 3 bài 57: Bảng chia 8

Giải vở bài tập Toán 3 bài 57: Bảng chia 8

93 20/08/2019

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 67 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống

Số bị chia

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

Số chia

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Thương

          

Câu 2: Tính nhẩm

8 x 2       8 x 4       8 x 7      8 x 5

16 : 8       32 : 8      56 : 8     40 : 8

16 : 2       32 : 2      56 : 7     40 : 5

Câu 3: Có 48 con thỏ nhốt đều vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có mấy con thỏ?

Câu 4: Có 48 con thỏ nhốt vào các chuồng, mỗi chuồng có 8 con thỏ. Hỏi có mấy chuồng thỏ?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống

Số bị chia

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

Số chia

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Thương

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Câu 2: Tính nhẩm

8 x 2 = 16       8 x 4 = 32      8 x 7 = 56          8 x 5 = 40

16 : 8 = 2       32 : 8 = 4      56 : 8 = 7           40 : 8 = 5

16 : 2 = 8       32 : 2 = 16    56 : 7 = 8           40 : 5 = 8

Câu 3: Có 48 con thỏ nhốt đều vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có mấy con thỏ?

Mỗi chuồng có số con thỏ là:

48 : 8 = 6 (con thỏ)

Đáp số: 6 con thỏ

Câu 4: Có 48 con thỏ nhốt vào các chuồng, mỗi chuồng có 8 con thỏ. Hỏi có mấy chuồng thỏ?

Có tất cả số chuồng thỏ là:

48 : 8 = 6 (chuồng thỏ)

Đáp án: 6 chuồng thỏ

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn