Giải vở bài tập Toán 3 bài 52: Luyện tập Bảng nhân 8

Giải vở bài tập Toán 3 bài 52: Luyện tập Bảng nhân 8

32 20/08/2019

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Tính:

8 ⨯ 1      8 ⨯ 3

1 ⨯ 8      3 ⨯ 8

8 ⨯ 5      8 ⨯ 7

5 ⨯ 8      7 ⨯ 8

8 ⨯ 2      8 ⨯ 4

2 ⨯ 8      4 ⨯ 8

8 ⨯ 6      8 ⨯ 8

6 ⨯ 8      8 ⨯ 9

Câu 2. Một tấm vải dài 20m. Người ta đã cắt lấy 2 mảnh, mỗi mảnh dài 8m. Hỏi tấm vải còn lại dài mấy mét?

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 52

Câu 3. Tính:

8 ⨯ 2 + 8

8 ⨯ 3 + 8

8 ⨯ 4 + 8

8 ⨯ 5 + 8

8 ⨯ 6 + 8

8 ⨯ 7 + 8

Câu 4. Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm:

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 52

a. Có 4 hàng, mỗi hàng có 5 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

……………………… = 20 (ô vuông)

b. Có 5 cột, mỗi cột có 4 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

……………………… = 20 (ô vuông)

Nhận xét: ………… = ……………

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

8 ⨯ 1 = 8        8 ⨯ 3 = 24

1 ⨯ 8 = 8       3 ⨯ 8 = 24

8 ⨯ 5 = 40      8 ⨯ 7 = 56

5 ⨯ 8 = 40      7 ⨯ 8 = 56

8 ⨯ 2 = 16      8 ⨯ 4 = 32

2 ⨯ 8 = 16      4 ⨯ 8 = 32

8 ⨯ 6 = 48      8 ⨯ 8 = 64

6 ⨯ 8 = 48       8 ⨯ 9 = 72

Câu 2.

Bài giải

Số mét vải cắt đi là:

8 ⨯ 2 = 16 (m)

Số mét vải còn lại là:

20 – 16 = 4 (m)

Đáp số: 4m

Câu 3.

8 ⨯ 2 + 8 = 16 + 8

= 24

8 ⨯ 3 + 8 = 24 + 8

= 32

8 ⨯ 4 + 8 = 32 + 8

= 40

8 ⨯ 5 + 8 = 40 + 8

= 48

8 ⨯ 6 + 8 = 48 + 8

= 56

8 ⨯ 7 + 8 = 56 + 8

= 64

Câu 4.

a. Có 4 hàng, mỗi hàng có 5 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

5 ⨯ 4 = 20 (ô vuông)

b. Có 5 cột, mỗi cột có 4 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

4 ⨯ 5 = 20 (ô vuông)

Nhận xét: 4 ⨯ 5 = 5 ⨯ 4

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn