Giải vở bài tập Toán 3 bài 34: Bảng chia 7

Giải vở bài tập Toán 3 bài 34: Bảng chia 7

92 20/08/2019

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 SBT Toán 3: Bảng chia 7

Câu 1. Tính nhẩm:

21 : 7          63 : 7

14 : 7          56 : 7

7 : 7           49 : 7

28 : 7          70 : 7

35 : 7          60 : 6

42 : 7          50 : 5

Câu 2. Tính nhẩm:

7 ⨯ 2          7 ⨯ 6

2 ⨯ 7          6 ⨯ 7

14 : 7         42 : 7

14 : 2         42 : 6

7 ⨯ 4         7 ⨯ 3

4 ⨯ 7         3 ⨯ 7

28 : 7         21 : 7

28 : 4         21 : 3

Câu 3. Có 35l dầu chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

Câu 4. Có 35l dầu chia vào các can, mỗi can có 7l dầu. Hỏi có bao nhiêu can dầu?

Bài giải

Câu 1.

21 : 7 = 3        63 : 7 = 9

14 : 7 = 2        56 : 7 = 8

7 : 7 = 1         49 : 7 = 7

28 : 7 = 4        70 : 7 = 10

35 : 7 = 5       60 : 6 = 10

42 : 7 = 6        50 : 5 = 10

Câu 2.

7 ⨯ 2 = 14     7 ⨯ 6 = 42

2 ⨯ 7 = 14     6 ⨯ 7 = 42

14 : 7 = 2      42 : 7 = 6

14 : 2 = 7      42 : 6 = 7

7 ⨯ 4 = 28     7 ⨯ 3 = 21

4 ⨯ 7 = 28     3 ⨯ 7 = 21

28 : 7 = 4      21 : 7 = 3

28 : 4 = 7      21 : 3 = 7

Câu 3.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 34 câu 3

Bài giải

Số lít dầu có trong mỗi can là:

35 : 7 = 5 (l)

Đáp số: 5l

Câu 4.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 34 câu 4

Bài giải

Số can dầu là:

35 : 7 = 5 (can)

Đáp số: 5 can.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn