Giải vở bài tập Toán 3 bài 27: Luyện tập Chia số có hai chữ số ch

Giải vở bài tập Toán 3 bài 27: Luyện tập Chia số có hai chữ số ch

165 20/08/2019

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a. 68 : 2

69 : 3

44 : 4

99 : 3

b. 42 : 6

45 : 5

36 : 4

16 : 2

Câu 2. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: 1/6 của 24m là 24 : 6 = 4 (m)

a. 1/6 của 48kg là: ..................................

b. 1/6 của 54 giờ là:.................................

c. 1/2 của 60l là: .................................

d. 1/5 của 40 phút là:...............................

Câu 3. Mỵ đi bộ từ nhà đến trường hết 1/3 giờ. Hỏi Mỵ đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút?

Giải vở bài tập Toán 3 bài 27 câu 3

Câu 4. Tìm x?

a. x × 4 = 80

b. 3 × x = 90

Bài giải

Câu 1.

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 27 đáp án câu 1

Câu 2.

a. 1/6 của 48kg là: 48 : 6 = 8 (kg)

b. 1/6 của 54 giờ là: 54 : 6 = 9 (giờ)

c. 1/2 của 60l là: 60 : 2 = 30 (l)

d. 1/5 của 40 phút là: 40 : 5 = 8 (phút)

Câu 3.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 27 đáp án câu 3

Bài giải

1 giờ = 60 phút

Số phút Mỵ đi từ nhà đến trường là:

60 : 3 = 20 (phút)

Đáp số: 20 phút

Câu 4.

a.

x × 4 = 80

x = 80 : 4

x = 20

b.

3 × x = 90

x = 90 : 3

x = 30

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn