Giải vở bài tập Toán 3 bài 25: Luyện tập Tìm một trong các phần b

Giải vở bài tập Toán 3 bài 25: Luyện tập Tìm một trong các phần b

268 20/08/2019

Giải vở bài tập Toán 3 bài 25: Luyện tập Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 32, 33 Vở bài tập Toán 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Câu 1. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: 1/2 của 6kg là: 6 : 2 = 3 (kg)

a. 1/5 của 25km là: .......................................

b. 1/3 của 18l là: .......................................

c. 1/4 của 32kg là: ........................................

d. 1/6 của 54m là: .......................................

e. 1/6 của 48 phút là:......................................

g. 1/2 của 16 giờ là: ........................................

Câu 2. Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng rồi giải bài toán:

Một quầy hàng có 16kg nho và đã bán được 1/4 số nho đó. Hỏi quầy hàng đã bán được mấy ki-lô-gam nho?

Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm rồi giải bài toán:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 25 câu 3

Trong hình vẽ trên có …. con gà.

a. Tìm 1/6 số con gà trong hình trên.

b. Tìm 1/3 số con gà trong hình trên.

Bài giải

Câu 1.

a. 1/5 của 25km là: 25 : 5 = 5(km)

b. 1/3 của 18l là: 18 : 3 = 6 (l)

c. 1/4 của 32kg là: 32 : 4 = 8 (kg)

d. 1/6 của 54m là: 54 : 6 = 9 (m)

e. 1/6 của 48 phút là: 48 : 6 = 8 (phút)

g. 1/2 của 16 giờ là: 16 : 2 = 8 (giờ)

Câu 2.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 25 câu 2

Bài giải

Số ki-lô-gam nho quầy bán được là:

16 : 4 = 4 (kg)

Đáp số: 4kg

Câu 3. Trong hình vẽ trên có 18 con gà.

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 25 câu 3

a. Tìm 1/6 số con gà trong hình trên.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 25 đáp án câu 3a

Bài giải

1/6 số con gà là:

18 : 6 = 3 (con)

Đáp số: 3 con

b. Tìm 1/3 số con gà trong hình trên.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 25 đáp án câu 3b

Bài giải

1/3 số con gà là:

18 : 3 = 6 (con)

Đáp số: 6 con

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn