Giải vở bài tập Toán 3 bài 24: Tìm một trong các phần bằng nhau c

Giải vở bài tập Toán 3 bài 24: Tìm một trong các phần bằng nhau c

167 20/08/2019

Giải vở bài tập Toán 3 bài 24: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Câu 1. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: 1/2 của 10 bông hoa là: 10 : 2 = 5 (bông hoa)

a. 1/3 của 12m là: ...................................

b. 1/6 của 18 giờ là:...................................

c. 1/4 của 24kg là: ....................................

d. 1/5 của 30l là: ..................................

e. 1/6 của 48cm là: ...................................

g. 1/3 của 27 ngày là: ................................

Câu 2. Một cửa hàng có 42kg táo, đã bán được 1/6 số táo đó. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã được chia thành các phần bằng nhau. Tô màu một trong các phần bằng nhau đó.

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 24 câu 3

Bài giải

Câu 1.

a. 1/3 của 12m là: 12 : 3 = 4 (m)

b. 1/6 của 18 giờ là: 18 : 6 = 3 (giờ)

c. 1/4 của 24kg là: 24 : 4 = 6 (kg)

d. 1/5 của 30l là: 30 : 5 = 6 (l)

e. 1/6 của 48cm là: 48 : 6 = 8 (cm)

g. 1/3 của 27 ngày là: 27 : 3 = 9 (ngày)

Câu 2.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 24 câu 2

Bài giải

Số ki-lô-gam táo cửa hàng đã bán:

42 : 6 = 7 (kg)

Đáp số: 7kg

Câu 3. Chọn B, C

Giải vở bài tập Toán 3 bài 24 câu 3

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn