Giải vở bài tập Toán 3 bài 22: Bảng chia 6

Giải vở bài tập Toán 3 bài 22: Bảng chia 6

78 20/08/2019

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 Vở bài tập Toán 3: Bảng chia 6

Câu 1. Tính nhẩm:

42 : 6       6 : 6

18 : 6      30 : 6

24 : 6      36 : 6

48 : 6      12 : 3

54 : 6      12 : 4

60 : 6      12 : 6

Câu 2. Tính nhẩm:

5 ⨯ 6      3 ⨯ 6

6 ⨯ 5      6 ⨯ 3

30 : 6      18 : 6

30 : 5      18 : 3

2 ⨯ 6      4 ⨯ 6

6 ⨯ 2      6 ⨯ 4

12 : 6      24 : 6

12 : 2      24 : 4

Câu 3. Có 30kg muối chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam muối?

Câu 4. Có 30kg muối chia vào các túi, mỗi túi có 6kg muối. Hỏi có tất cả mấy túi muối?

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các phép chia 12 : 2, 12 : 3, 12 : 4, 12 : 6 , phép chia có thương bé nhất là:

A. 12 : 2

B. 12 : 3

C. 12 : 4

D. 12 : 6

Bài giải

Câu 1.

42 : 6 = 7      6 : 6 = 1

18 : 6 = 3      30 : 6 = 5

24 : 6 = 4      36 : 6 = 6

48 : 6 = 8      12 : 3 = 4

54 : 6 = 9      12 : 4 = 3

60 : 6 = 10     12 : 6 = 2

Câu 2.

5 ⨯ 6 = 30     3 ⨯ 6 = 18

6 ⨯ 5 = 30     6 ⨯ 3 = 18

30 : 6 = 5      18 : 6 = 3

30 : 5 = 6      18 : 3 = 6

2 ⨯ 6 = 12     4 ⨯ 6 = 24

6 ⨯ 2 = 12     6 ⨯ 4 = 24

12 : 6 = 2      24 : 6 = 4

12 : 2 = 6      24 : 4 = 6

Câu 3.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3 bài 22 đáp án câu 3

Bài giải

Số ki-lô-gam muối có trong mỗi túi:

30 : 6 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg

Câu 4.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 22 đáp án câu 4

Bài giải

Số túi muối là:

30 : 6 = 5 (túi)

Đáp số: 5 túi

Câu 5.

Chọn đáp án D. 12 : 6

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn