Giải vở bài tập Toán 3 bài 20: Nhân số có hai chữ số với số có mộ

Giải vở bài tập Toán 3 bài 20: Nhân số có hai chữ số với số có mộ

84 20/08/2019

Giải vở bài tập Toán 3 bài 20: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

36 ⨯ 2

18 ⨯ 5

24 ⨯ 4

45 ⨯ 3

63 ⨯ 4

52 ⨯ 6

55 ⨯ 2

79 ⨯ 5

Câu 2. Mỗi phút Hoa đi được 54m. Hỏi 5 phút Hoa đi được bao nhiêu mét?

Câu 3. Tìm x?

a. x : 3 = 25

b. x : 5 = 28

Câu 4. Nối mỗi đồng hồ với số chỉ thời gian thích hợp:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 20

Bài giải

Câu 1.

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 20 đáp án câu 1

63 ⨯ 4 = 252

52 ⨯ 6 = 312

55 ⨯ 2 = 110

79 ⨯ 5 = 395

Câu 2. Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 20 đáp án câu 2

Bài giải

Số mét đường Hoa đi được trong 5 phút là:

54 ⨯ 5 = 270 (m)

Đáp số: 270m

Câu 3.

a. x : 3 = 25

x = 25 ⨯ 3

x = 75

b. x : 5 = 28

x = 28 ⨯ 5

x = 140

Câu 4.

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 20 đáp án câu 4

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn