Giải vở bài tập Toán 3 bài 19: Nhân số có hai chữ số với số có mộ

Giải vở bài tập Toán 3 bài 19: Nhân số có hai chữ số với số có mộ

117 20/08/2019

Giải vở bài tập Toán 3 bài 19: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Câu 1. Tính:

14 ⨯ 2

23 ⨯ 3

43 ⨯ 2

20 ⨯ 4

11 ⨯ 6

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

32 ⨯ 2

22 ⨯ 4

33 ⨯ 3

10 ⨯ 6

Câu 3. Mỗi tá khăn mặt có 12 chiếc. Hỏi 4 tá khăn như thế có bao nhiêu chiếc khăn mặt?

Câu 4. Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 19

Câu 5. Xếp 4 hình tam giác thành hình bên (xem hình vẽ):

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 19 câu 5

Bài giải

Câu 1.

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 19 đáp án câu 1

Câu 2.

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 19 đáp án câu 2

Câu 3.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 19 đáp án câu 3

Bài giải

Số khăn có trong 4 tá là:

12 ⨯ 4 = 48 (chiếc)

Đáp số: 48 chiếc.

Câu 4.

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 19 đáp án câu 4

Câu 5.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 19 đáp án câu 5

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn