Giải vở bài tập Toán 3 bài 18: Luyện tập Bảng nhân 6

Giải vở bài tập Toán 3 bài 18: Luyện tập Bảng nhân 6

132 18/08/2019

Câu 1. Tính nhẩm:

a.

6 ⨯ 2      6 ⨯ 8

6 ⨯ 4      6 ⨯ 9

6 ⨯ 6      6 ⨯ 10

6 ⨯ 3      6 ⨯ 1

6 ⨯ 5      1 ⨯ 6

6 ⨯ 7      0 ⨯ 6

b.

6 ⨯ 5     3 ⨯ 6

5 ⨯ 6     6 ⨯ 3

6 ⨯ 4     2 ⨯ 6

4 ⨯ 6     6 ⨯ 2

Câu 2. Tính:

a. 6 ⨯ 4 + 30

b. 6 ⨯ 8 – 18

c. 6 ⨯ 7 + 22

d. 6 ⨯ 10 – 25

Câu 3. Mỗi nhóm có 6 học sinh. Hỏi 5 nhóm như thế có bao nhiêu học sinh?

Câu 4. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 18; 24; 30; 36; … ; … ; … ; … .

b. 15; 20; 25; … ; … ; … ; … ; … .

Câu 5. Nối các điểm để được hình có 6 cạnh:

Bài giải

Câu 1.

a.

6 ⨯ 2 = 12      6 ⨯ 8 = 48

6 ⨯ 4 = 24      6 ⨯ 9 = 54

6 ⨯ 6 = 36      6 ⨯ 10 = 60

6 ⨯ 3 = 18      6 ⨯ 1 = 6

6 ⨯ 5 = 30      1 ⨯ 6 = 6

6 ⨯ 7 = 42      0 ⨯ 6 = 0

b.

6 ⨯ 5 = 30      3 ⨯ 6 = 18

5 ⨯ 6 = 30      6 ⨯ 3 = 18

6 ⨯ 4 = 24      2 ⨯ 6 = 12

4 ⨯ 6 = 24      6 ⨯ 2 = 12

Câu 2.

a. 6 ⨯ 4 + 30 = 24 + 30

           = 54

b. 6 ⨯ 8 – 18 = 48 – 18

           = 30

c. 6 ⨯ 7 + 22 = 42 + 22

           = 64

d. 6 ⨯ 10 – 25 = 60 – 25

            = 35

Câu 3.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 18

Bài giải

Số học sinh có trong 5 nhóm là:

6 ⨯ 5 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh

Câu 4.

a) 18; 24; 30; 36; 42; 48; 54; 60

b) 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50.

Câu 5.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 18

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn