Giải bài tập trang 53, 54 SGK Toán 3: Bảng nhân 8 - Luyện tập

Giải bài tập trang 53, 54 SGK Toán 3: Bảng nhân 8 - Luyện tập

317 19/08/2019

Hướng dẫn giải bài tập Toán 3 bài Bảng nhân 8 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 53)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm

8 × 3 =         8 × 2 =             8 × 4 =           8 × 1 =

8 × 5 =         8 × 6 =             8 × 7 =           0 × 8 =

8 × 8 =         8 × 10 =            8 × 9 =            8 × 0 =

Hướng dẫn giải

Học sinh tự nhẩm và ghi như sau:

8 × 3 = 24       8 × 2 = 16          8 × 4 = 32         8 × 1 = 8

8 × 5 = 40       8 × 6 = 48          8 × 7 = 56         0 × 8 = 0

8 × 8 = 64       8 × 10 = 80         8 × 9 = 72         8 × 0 = 0

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi can như thế có bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải

Số lít dầu có trong 6 can là:

8 × 6 = 48 (l)

Đáp số: 48 lít

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

8

16

 

 

40

 

 

 

72

 

Hướng dẫn giải

Học sinh đếm thêm 8 rồi ghi vào các ô trống như sau:

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

Hướng dẫn giải bài Luyện tập bảng nhân 8 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 54)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm

8 × 1 =           8 × 5 =           8 × 0 =              8 × 8 =

8 × 2 =           8 × 4 =           8 × 6 =              8 × 9 =

8 × 3 =           8 × 7 =            8 × 10 =            0 × 8 =

b)

8 × 2 =           8 × 4 =          8 × 6 =               8 × 7 =

2 × 8 =           4 × 8 =          6 × 8 =               7 × 8 =

Hướng dẫn giải

8 × 1 = 8       8 × 5 = 40          8 × 0 = 0          8 × 8 = 64

8 × 2 = 16     8 × 4 = 32          8 × 6 = 48         8 × 9 =72

8 × 3 = 24     8 × 7 = 56          8 × 10 = 80        0 × 8 = 0

b)

8 × 2 = 16     8 × 4 = 32          8 × 6 = 48          8 × 7 = 56

2 × 8 = 16     4 × 8 = 32           6 × 8 = 48          7 × 8 = 56

(Có thể nhận xét như sau: Trong phép nhân khi đổi vị trí các thừa số thì tích không đổi).

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

a) 8 × 3 + 8               b) 8 × 8 + 8

8 × 4 + 8                   8 × 9 + 8

Hướng dẫn giải

a) 8 × 3 + 8 = 24 + 8 = 32

8 × 8 + 8 = 64 + 8 = 72

b) 8 × 4 + 8 = 32 + 8 = 40

8 × 9 + 8 = 72 + 8 = 80.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Từ cuộn dây điện dài 50m người ta cắt lấy 4 đoạn, mỗi đoạn dài 8m. Hỏi cuộn dây điện đó còn lại bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải

Số mét dây điện cắt đi là:

8 × 4 = 32 (m)

Số mét dây điện còn lại là:

50 – 32 = 18 (m)

Đáp số: 18m

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Giải bài tập trang 53, 54 SGK Toán 3

Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm?

a) Có 3 hàng mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :...................= 24 (ô vuông)

b) Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:.................= 24 (ô vuông)

Nhận xét:

Hướng dẫn giải

Có 3 hàng mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

8 × 3 = 24 (ô vuông)

Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

3 × 8 = 24 (ô vuông)

Nhận xét: 8 × 3 = 3 × 8

(Khi đổi chỗ hai thừa số của phép nhân thì tích không thay đổi).

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn