Giải bài tập trang 35, 36 SGK Toán 3: Bảng chia 7 - Luyện tập

Giải bài tập trang 35, 36 SGK Toán 3: Bảng chia 7 - Luyện tập

470 20/08/2019

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 35 SGK Toán 3: Bảng chia 7

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm

28 : 7 =        70 : 7 =          21: 7 =           42 : 7 =

14 : 7 =        56 : 7 =         63 : 7 =           42 : 6 =

49 : 7 =        35 : 7 =         7 : 7 =             0 : 7 =

Hướng dẫn giải

28 : 7 = 4        70 : 7 = 10         21: 7 = 3         42 : 7 = 6

14 : 7 = 2        56 : 7 = 8          63 : 7 = 9        42 : 6 = 7

49 : 7 = 7         35 : 7 = 5          7 : 7 = 1         0 : 7 = 0

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

7 × 5 =         7 × 6 =            7 × 2 =         7 × 4 =

35 : 7 =        42 : 7 =           14 : 7 =         28 : 7 =

35 : 5 =         42 : 6 =          14 : 2 =          28 : 4 =

Hướng dẫn giải

7 × 5 = 35        7 × 6 = 42         7 × 2 = 14       7 × 4 = 28

35 : 7 = 5        42 : 7 = 6          14 : 7 = 2       28 : 7 = 4

35 : 5 = 7        42 : 6 = 7          14 : 2 = 7        28 : 4 = 7

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Có 56 học sinh xếp đều thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải

Mỗi hàng có số học sinh là:

56 : 7 = 8 học sinh

Đáp số: 8 học sinh

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Có 56 học sinh xếp thành các hàng. Mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp được thành bao nhiêu hàng?

Hướng dẫn giải

Xếp học sinh thành số hàng là:

56 : 7 = 8 hàng

Đáp số: 8 hàng

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 36 SGK Toán 3: Luyện tập bảng chia 7

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

a) 7 × 8 =        7 × 9 =         7 × 6 =           7 × 7 =

56 : 7 =         63 : 7 =         42 : 7 =            49 : 7 =

b) 70 : 7 =       28 : 7 =         30 : 6 =            18 : 2 =

63 : 7 =        42 : 6 =          35 : 5 =            27 : 3 =

14 : 7 =        42 : 7 =         35 : 7 =             56 : 7 =

Hướng dẫn giải

a) 7 × 8 = 56           7 × 9 = 63            7 × 6 = 42         7 × 7 = 49

56 : 7 = 8             63 : 7 = 9            42 : 7 = 6         49 : 7 = 7

b) 70 : 7 = 10          28 : 7 = 4            30 : 6 = 5         18 : 2 = 6

63 : 7 = 9             42 : 6 = 7            35 : 5 = 7         27 : 3 = 9

14 : 7 = 2             42 : 7 = 6            35 : 7 = 5         56 : 7 = 8

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Giải bài tập trang 35, 36 SGK Toán 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Cô giáo chia 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi chia được bao nhiêu nhóm?

Hướng dẫn giải

Số nhóm được chia là:

35 : 7 = 5 (nhóm)

Đáp số: 5 nhóm

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tìm 1/7 số con mèo trong mỗi hình sau:

Giải bài tập trang 35, 36 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

C1: Trong hình vẽ có 7 cột, mỗi cột có 3 con mèo, như vậy 1/7 số con mèo là số con mèo trong 1 cột, tức là có 3 con mèo.

C2: Đếm tổng cộng có 21 con mèo

Vậy 1/7 số con mèo trong hình a là:

21 : 7 = 3 (con).

Đáp số: 3 con

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn