Giải bài tập trang 28 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có

Giải bài tập trang 28 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có

203 20/08/2019

Giải bài tập trang 28 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số - Luyện tập

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 1 trang 28 SGK Toán 3

Tính:

Giải bài tập trang 28 SGK Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

48 : 4 = 12

84 : 2 = 42

66 : 6 = 11

36 : 3 = 12

Bài 2 trang 28 SGK Toán 3

a) Tìm 1/3 của: 69kg; 36m; 93l

b) Tìm 1/2 của: 24 giờ; 48 phút; 44 ngày

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 1/3 của 69kg = 23kg

1/3 của 36m = 12m

1/3 của 93l = 31l

b) 1/2 của 24 giờ = 12 giờ

1/2 của 48 phút = 24 phút

1/2 của 44 ngày = 22 ngày

Bài 3 trang 28 SGK Toán 3

Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1/3 số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Số quả cam mẹ biếu bà là:

36 : 3 = 12 (quả)

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán 3: Luyện tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 1 trang 28 SGK Toán 3 – Luyện tập

Đặt tính rồi tính

a) 48 : 2       84 : 4        55 : 5        96 : 3

b) Đặt tính rồi tính theo mẫu:

Giải bài tập trang 28 SGK Toán 3

54 : 6       48 : 6        35 : 5        27 : 3

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Giải bài tập trang 28 SGK Toán 3

Bài 2 trang 28 SGK Toán 3 – Luyện tập

Tìm 1/4 của: 20 cm; 40 km; 80 kg.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

+ 1/4 của 20 cm là 20 : 4 = 5 (cm)

+ 1/4 của 40 km là 40 : 4 = 10 (km)

+ 1/4 của 80 kg là 80 : 4 = 20 (kg).

Bài 3 trang 28 SGK Toán 3 – Luyện tập

Một quyển truyện có 84 trang. My đã đọc được 1/2 số trang. Hỏi My đã đọc được bao nhiêu trang?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

My đã đọc được số trang là:

84 : 2 = 42 (trang)

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn