Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán 3: Bảng chia 6 - Luyện tập

Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán 3: Bảng chia 6 - Luyện tập

22 20/08/2019

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 3: Bảng chia 6

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm

42 : 6 =

54 : 6 =

12 : 6 =

24 : 6 =

36 : 6 =

6 : 6 =

48 : 6 =

18 : 6 =

60 : 6 =

30 : 6 =

30 : 5 =

30 : 6 =

Hướng dẫn giải

Học sinh tự nhẩm và kết quả như sau:

42 : 6 = 7

54 : 6 = 9

12 : 6 = 2

24 : 6 = 4

36 : 6 = 6

6 : 6 = 1

48 : 6 = 8

18 : 6 = 3

60 : 6 = 10

30 : 6 = 5

30 : 5 = 6

30 : 6 = 5

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

6 × 4 =

24 : 6 =

24 : 4 =

6 × 2 =

12 : 6 =

12 : 2 =

6 × 5 =

30 : 6 =

30 : 5 =

6 × 1 =

6 : 6 =

6 : 1 =

Hướng dẫn giải

Học sinh tự nhẩm và ghi kết quả như sau:

6 × 4 = 24

24 : 6 = 4

24 : 4 = 6

6 × 2 =12

12 : 6 = 2

12 : 2 = 6

6 × 5 = 30

30 : 6 = 5

30 : 5 = 6

6 × 1 = 6

6 : 6 = 1

6 :1 = 6

(Có thể nhận xét: Lấy tích chia cho một thừa được thừa số kia).

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây mấy xăng ti mét.

Hướng dẫn giải

Độ dài của mỗi đoạn dây đồng là:

48 : 6 = 8 (cm).

Đáp số: 8 cm

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt thành các đoạn bằng nhau mỗi đoạn dài 6cm. Hỏi cắt được mấy đoạn?

Hướng dẫn giải

Số đoạn dây cắt được là:

48 : 6 = 8 (đoạn)

Đáp số: 8 đoạn

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 25 SGK Toán 3: Luyện tập bảng chia 6

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm

6 × 6 =

36 : 6 =

24 : 6 =

6 × 4 =

6 × 9 =

54 : 6 =

18 : 6 =

6 × 3 =

6 × 7 =

42 : 6 =

60 : 6 =

6 × 10 =

6  × 8 =

48 : 6 =

6 : 6 =

6 × 1 =

Hướng dẫn giải

Học sinh tự nhẩm và kết quả như sau:

6 × 6 = 36

36 : 6 = 6

24 : 6 = 4

6 × 4 = 24

6 × 9 = 54

54 : 6 = 9

18 : 6 = 3

6 × 3 = 18

6 × 7  = 42

42 : 6 = 7

60 : 6 = 10

6 × 10 = 60

6  × 8  = 48

48 : 6 = 8

6 : 6 = 1

6 × 1 = 6

(Chú ý: Nhận ra mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia).

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

16 : 4 =         18 : 2 =          24 : 6 =

16 : 2 =         18 : 6 =          4 : 4 =

12 : 6 =         15 : 5 =          35 : 5 =

Hướng dẫn giải

Học sinh tự nhẩm và ghi kết quả như sau:

16 : 4 = 4        18 : 2 = 9       24 : 6 = 4

16 : 2 = 8        18 : 6 = 3       24 : 4 = 6

12 : 6 =2         15 : 5 = 5       35 : 5 = 7

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

May 6 bộ quần áo như nhau hết 18 m vải. Hỏi may mỗi bộ quần áo thì hết mấy mét vải?

Hướng dẫn giải

May mỗi bộ quần áo hết số mét vải là:

18 : 6 = 3 (m)

Đáp số: 3m

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Đã tô màu vào 1/6 hình nào?

Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán 3:

Hướng dẫn giải

Đã tô màu vào 1/6 hình 2, hình 3.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn