Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3: Luyện tập nhân số có hai chữ số

Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3: Luyện tập nhân số có hai chữ số

135 18/08/2019

Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3: Luyện tập nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 SGK Toán 3: Luyện tập

Bài 1 trang 23 SGK Toán 3

Tính:

Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Kết quả lần lượt là: 98; 108; 342; 90; 192

Bài 2 trang 23 SGK Toán 3

Đặt tính rồi tính:

a) 38 × 2         b) 53 × 4         c) 84 × 3

 27 × 6          45 × 5            32 × 4

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 38 × 2 = 76

27 × 6 = 162

b) 53 × 4 = 132

45 × 5 = 225

c) 84 × 3 = 252

32 × 4 = 128

Bài 3 trang 23 SGK Toán 3

Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi 6 ngày có tất cả bao nhiêu giờ?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Mỗi ngày có 24 giờ vậy 6 ngày có số giờ là:

24 × 6 = 144 giờ

Bài 4 trang 23 SGK Toán 3

Quay kim đồng hồ để chỉ:

a) 3 giờ 10 phút

b) 8 giờ 20 phút

c) 6 giờ 45 phút

d) 11 giờ 35 phút.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3

Bài 5 trang 23 SGK Toán 3

Hai phép nhân nào có kết quả bằng nhau:

Giải bài tập trang 23 SGK Toán 3

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn