Giải bài tập trang 21, 22 SGK Toán 3: Nhân số có hai chữ số với s

Giải bài tập trang 21, 22 SGK Toán 3: Nhân số có hai chữ số với s

84 20/08/2019

Giải bài tập trang 21, 22 SGK Toán 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 21 SGK Toán 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Bài 1 trang 21 SGK Toán 3

Tính:

Giải bài tập trang 21, 22 SGK Toán 3

Bài 2 trang 21 SGK Toán 3

Đặt tính rồi tính:

a) 32 × 3          b) 42 × 2

 11 × 6             13 × 3

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Giải bài tập trang 21, 22 SGK Toán 3

Bài 3 trang 21 SGK Toán 3

Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Cả 4 hộp có số bút chì màu là:

12 × 4 = 48 ( bút chì).

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 22 SGK Toán 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Bài 1 trang 22 SGK Toán 3

Tính

Giải bài tập trang 21, 22 SGK Toán 3

Bài 2 trang 22 SGK Toán 3

Mỗi cuộn vải dài 35m. Hỏi 2 cuộn vải như thế dài bao nhiêu mét?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Độ dài của 2 cuộn vải là:

35 × 2 = 70 (m)

Bài 3 trang 22 SGK Toán 3

Tìm x:

a) x : 6 = 12

b) x : 4 = 23

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

a) x : 6 = 12

x = 12 × 6

x = 72

b) x : 4 = 23

x = 23 × 4

x = 92

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn