Giải bài tập trang 193 SGK Hóa học lớp 11: Phenol

Giải bài tập trang 193 SGK Hóa học lớp 11: Phenol

78 16/06/2019

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 193 SGK Hóa học lớp 11

Bài 1 (trang 193 SGK Hóa 11): Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

Giải bài tập Hóa học 11: Phenol

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11: Phenol

Bài 2 (trang 193 SGK Hóa 11): Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau:

2,4,6-tribomphenol (1) ; 2,4,6-trinitrophenol (2)

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11: Phenol

Bài 3 (trang 193 SGK Hóa 11): Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc)

a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A.

c. Cho 14,0 gam hỗn hợp A tác dụng với HNO3 thì thu được bao nhiêu gam axit picric (2,4,6- trinitrophenol)?

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11: Phenol

Vậy ta sẽ thu được 22,9 g axit picric.

Bài 4 (trang 193 SGK Hóa 11): Cho từ từ phenol vào nước brom; stiren vào dung dịch brom trong CCl4. Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11: Phenol

Bài 5 (trang 193 SGK Hóa 11): Sục khí CO2 vào dung dịch natri phenolat thấy dung dịch vẩn đục, trong dung dịch có NaHCO3 được tạo thành. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và giải thích. Nhận xét về tính axit của phenol.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11: Phenol

- Dung dịch bị vẩn đục là do phản ứng tạo ra phenol.

- Nhận xét về tính axit của phenol: Phenol có tính axit yếu hơn nấc thứ nhất của axit cacbonic H2CO3, nên bị axit cacbonic đẩy ra khỏi dung dịch muối. 

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn