Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 3: Bảng nhân 6 - Luyện tập

Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 3: Bảng nhân 6 - Luyện tập

182 18/08/2019

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 19 SGK Toán 3: Bảng nhân 6

Bài 1 trang 19 SGK Toán 3 – Bảng nhân 6

Tính nhẩm:

6 × 4 = 24

6 × 6 = 36

6 × 8 = 48

 6 × 1 = 6

6 × 3 = 18

6 × 5 = 30

6 × 9 = 54

6 × 2 = 12

6 × 7 = 42

6 × 10 = 60

0 × 6 = 0

6 × 0 = 0

Bài 2 trang 19 SGK Toán 3 – Bảng nhân 6

Mỗi thùng có 6 lít dầu. Hỏi 5 thùng như thế có bao nhiêu lít dầu?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Số lít dầu của 5 thùng là:

6 × 5 = 30 ( lít)

Bài 3 trang 19 SGK Toán 3 – Bảng nhân 6

Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

6

12

18

 

36

 

 

 

60

Hướng dẫn giải

6

12

18

24

36

42

48

54

60

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 20 SGK Toán 3: Luyện tập bảng nhân 6

Bài 1 trang 20 SGK Toán 3 – Luyện tập bảng nhân 

Tính

a)

6 × 5 =

6 × 7 =

6 × 9 =

6 × 10 =

6 × 8 =

6 × 6 =

6 × 2 =

6 × 3 =

6 × 4 =

b)

6 × 2 =

2 × 6 =

 3 × 6 =

6 × 3 =

6 × 6 =

5 × 6 =

Hướng dẫn giải

a)

6 × 5 = 30

6 × 7 = 42

6 × 9 = 36

6 × 10 = 60

6 × 8 = 48

6 × 6 = 36

6 × 2 = 12

6 × 3 = 18

6 × 4 = 24

b)

6 × 2 = 12

2 × 6 = 12

3 × 6 = 18

6 × 3 = 18

6 × 5 = 30

5 × 6 = 3

Có thể nhận xét: 6 × 2 = 2 × 6

3 × 6 = 6 × 3

6 × 5 = 5 × 6

Bài 2 trang 20 SGK Toán 3 – Luyện tập bảng nhân 6

Tính

a) 6 × 9 + 6

b) 6 × 5 + 29

c) 6 × 6 + 6

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

a) 6 × 9 + 6 = 54 + 6 = 60

b) 6 × 5 + 29 = 30 + 29 = 59

c) 6 × 6 + 6 = 36 + 6 = 42

Bài 3 trang 20 SGK Toán 3 – Luyện tập bảng nhân 6

Mỗi học sinh mua 6 quyển vở. Hỏi 4 học sinh mua bao nhiêu quyển vở?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Số quyển vở 4 học sinh mua là:

6 × 4 = 24 (quyển vở)

Bài 4 trang 20 SGK Toán 3 – Luyện tập bảng nhân 6

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12; 18; 24; ..; ..;.. ;....

b) 18; 21; 24; ..; ..;.. ;....

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

a) 12; 18; 24; 36; 42; 48

b) 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn