Giải bài tập trang 149 SGK Hóa học lớp 11: Bài thực hành 4 Điều c

Giải bài tập trang 149 SGK Hóa học lớp 11: Bài thực hành 4 Điều c

30 16/06/2019

Giải bài tập trang 149 SGK Hóa học lớp 11: Bài thực hành 4 Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Bài thực hành 4 Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Nội dung thí nghiệm và cách tiến hành

Thí nghiệm 1. Điều chế và thử tính chất của etilen

- Tiến hành thí nghiệm: Như SGK

- Hiện tượng và giải thích: Dung dịch có sủi bọt khí bay lên.

C2H5OH ---(to, H2SO4)→ CH2 = CH2 + H2O

+ Đốt khí thấy khí này cháy và tỏa nhiều nhiệt.

+ Khí bay lên tác dụng dung dịch KMnO4 thì ta thấy màu dung dịch bị nhạt dần và có kết tủa nâu đen của MnO2.

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2↓ + 2KOH

Thí nghiệm 2. Điều chế và thử tính chất của axetilen

- Tiến hành thí nghiệm: Như SGK

- Hiện tượng và giải thích:

+ Có khí sinh ra

CaC2 + 2H2O → CH≡CH + Ca(OH)2

+ Khi qua dd KMnO4 và dd AgNO3 trong NH3 thì kết tủa màu vàng nhạc là bac axetilua.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag-C≡C-Ag↓ + 2NH4NO3

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn