Giải bài tập trang 123 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Ankan và xic

Giải bài tập trang 123 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập Ankan và xic

19 16/06/2019

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 115, 116 SGK Hóa học lớp 11

Bài 1 (trang 123 SGK Hóa 11): Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan. Các chất trên còn có tên gọi nào khác không?

Lời giải:

Luyện tập Ankan và xicloankan

Bài 2 (trang 123 SGK Hóa 11): Ankan Y mạch không nhánh có công thức đơn giản nhất là C2H5

a. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên chất Y.

b. Viết phương trình hóa học phản ứng của Y với clo khi chiếu sáng, chỉ rõ sản phẩm chính của phản ứng.

Lời giải:

a. Vì ankan Y có công thức đơn giản nhất là C2H5 nên gọi CTPT của Y là (C2H5)x hay C2xH5x (x ≥ 1)

Vì Y là ankan nên ta có: 5x = 2.2x + 2 (số phân tử H = 2 (số phân tử C) + 2)

=> x = 2

Vậy CTCT của Y là: CH3-CH2-CH2-CH3: butan

b. Phương trình phản ứng:

Luyện tập Ankan và xicloankan

Bài 3 (trang 123 SGK Hóa 11): Đốt cháy hoàn toàn 3,36,lít hỗ hợp khí A gồm metan và etan thu được 4,48 lít khí cacbonic. Các thể khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A.

Lời giải:

Gọi số mol của metan và etan lần lượt là x và y (mol)

Phương trình phản ứng:

Luyện tập Ankan và xicloankan

Vậy thành phần phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp A là:

Luyện tập Ankan và xicloankan

Bài 4 (trang 123 SGK Hóa 11): Khi 1,00 g metan cháy tỏa ra 55,6 kJ. Cần đốt bao nhêu lít khí metan (đktc) để lượng nhiệt sinh ra đủ đun 1,00 lít nước (D = 1,00 g/cm3) từ 25,0oC lên 100,0oC. Biết rằng muốn nâng 1,00g nước lên 1,0oC cần tiêu tốn 4,18J và giả sử nhiệt sinh ra chỉ dùng để làm tăng nhiệt độ của nước.

Lời giải:

Khối lượng của 1,00 lit nước là:

m = D.V = 1,00.1000 = 1000g

Nhiệt lượng mà 1000 gam nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 25oC đến 100oC là:

Q = 1000.4,18(100 - 25) = 313.500(J)

Đó là nhiệt lượng mà khí metan khi đốt cháy cầ phải toả ra.

Khối lượng metan cần phải đốt cháy là:

Luyện tập Ankan và xicloankan

Bài 5 (trang 123 SGK Hóa 11): Khi cho pentan tác dụng với brom theo tỉ lệ 1:1, sản phẩm chính thu được là:

A. 2- brompentan

B. 1-brompentan

C. 1,3 – đibrompentan

D. 2,3 – đibrompentan

Hãy chọn đáp án đúng

Lời giải:

Đáp án A

Bài 6 (trang 123 SGK Hóa 11): Đánh dấu Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các ô trống cạnh các câu sau đây:

a. Ankan là hidrocacbon no, mạch hở.

b. Ankan có thể bị tách hidro thành anken.

c. Crăckinh ankan thu được hỗn hợp các ankan.

d. Phản ứng của clo với ankan tạo thành ankyl clorua thuộc loại phản ứng thế.

e. Ankan có nhiều trong dầu mỏ.

Lời giải:

a. Đ

b. Đ

c. S

d. Đ

e. Đ

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn