Đề 1 Câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật đại cương có đáp án

Đề 1 Câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật đại cương có đáp án

1,458 02/12/2019

Đề thi mẫu 1:

1. Nhà nước do giai cấp thống trị lập nên để bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp mình là quan điểm của học thuyết:

a. Mác-Lênin

b. Thần học

c. Gia trưởng

d. Khế ước xã hội

2. Tổ chức có quyền phân chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính:

a. Hội phụ nữ,

b. Mặt trận tổ quốc,

c. Công đoàn,

d. Nhà nước

3. Kiểu Nhà nước mà trong đó giai cấp thống trị chiếm đa số trong xã hội:

a. Chủ nô,

b. Phong kiến,

c. Tư sản,

d. Xã hội chủ nghĩa.

4. Cách thức và trình tự thành lập ra các cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước, đó là:

a. Hình thức chính thể

b. Hình thức cấu trúc nhà nước

c. Chế độ chính trị

d. Hình thức nhà nước

5. Hình thức cấu trúc Nhà nước đơn nhất có đặc điểm:

a. Một hệ thống pháp luật,

b. Hai hệ thống cơ quan Nhà nước,

c. Lãnh thổ có chủ quyền riêng,

d. Tất cả đều đúng.

6. Hình thức chính thể nào sau đây không tồn tại chức danh Thủ tướng:

a. Cộng hòa đại nghị

b. Quân chủ lập hiến

c. Cộng hòa Tổng thống

d. Cộng hòa lưỡng tính (hỗn hợp)

7. Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ nhân dân là hình thức chính thể của quốc gia:

a. Việt Nam,

b. Pháp,

c. Đức,

d. Nhật.

8. Hình thức cấu trúc của Nhà nước Việt nam là:

a. Nhà nước đơn nhất

b. Nhà nước liên bang

c. Nhà nước liên minh

d. Tất cả đều đúng

9. Cơ quan quyền lực Nhà nước là:

a. Quốc hội,

b. Hội đồng nhân dân,

c. Chính phủ,

d. Câu a và b đúng

10. Cơ quan thường trực của quốc hội là:

a. Chính phủ

b. Uỷ ban thường vụ Quốc hội

c. Hội đồng nhân dân các cấp

d. Uỷ ban nhân dân các cấp

11. Cơ quan quản lý Nhà nước cấp trung ương là:

a. Bộ và cơ quan ngang bộ

b. Uỷ ban thường vụ quốc hội

c. Toà án nhân dân tối cao

d. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

12. Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định việc chia, tách đơn vị hành chính cấp tỉnh:

a. Quốc hội

b. Chính phủ

c. Chủ tịch nước

d. Bộ Chính trị

13. Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định đại xá:

a. Quốc hội

b. Chính phủ

c. Chủ tịch nước

d. Thủ tướng Chính phủ

14. Tính quy phạm phổ biến là đặc tính của:

a. Pháp luật

b. Đạo đức

c. Tôn giáo

d. Tổ chức xã hội

15. Hình thức pháp luật chủ yếu được áp dụng ở Việt Nam là:

a. Văn bản quy phạm pháp luật

b. Tập quán pháp

c. Án lệ pháp

d. Học lý

16. Pháp luật phát sinh và tồn tại trong xã hội:

a. Có nhà nước,

b. Không có giai cấp,

c. Không có nhà nước,

d. Câu b và c đúng.

17. Pháp luật tác động vào kinh tế:

a. Tác động tiêu cực,

b. Tác động tích cực,

c. Tích cực hoặc tiêu cực,

d. Tất cả đều sai.

18. Việt nam không áp dụng hình thức pháp luật:

a. Tiền lệ pháp,

b. Học lý,

c. Văn bản quy phạm pháp luật,

d. Câu a và b đúng.

19. Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc thể hiện ý chí của:

a. Nhà nước

b. Tổ chức xã hội

c. Tổ chức chính trị - xã hội

d. Tổ chức kinh tế

20. Nghị định là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành là:

a. Chính phủ

b. Uỷ ban thường vụ quốc hội

c. Thủ tướng chính phủ

d. Chủ tịch nước

21. Bộ phận nào của quy phạm pháp luật nêu lên cách thức xử sự cho chủ thể được làm, không được làm, phải làm:

a. Giả định

b. Quy định

c. Chế tài

d. Tất cả đều sai

22. Bộ phận đảm bảo cho quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh:

a. Quy định,

b. Giả định,

c. Chế tài,

d. Câu a và b đúng.

23. Thời điểm năng lực pháp lụât và năng lực hành vi của Pháp nhân được Nhà nước công nhận là:

a. Cùng một thời điểm

b. Năng lực pháp luật được công nhận trước năng lực hành vi

c. Năng lực hành vi được công nhận trước năng lực pháp luật

d. Câu a & c đều đúng

24. Nội dung của quan hệ pháp luật là:

a. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ pháp luật

b. Những giá trị mà các chủ thể quan hệ pháp luật muốn đạt được

c. Là các bên tham gia vào quan hệ pháp luật

d. Là đối tượng mà các chủ thể quan tâm khi tham gia vào quan hệ pháp luật

25. Khi nào pháp nhân có năng lực chủ thể:

a. Khi Nhà nước cho phép hoặc công nhận sự thành lập của pháp nhân

b. Khi tổ chức có đủ số thành viên

c. Khi các thành viên thỏa thuận thành lập pháp nhân

d. Khi một tổ chức có đủ vốn

26. Khả năng của chủ thể bằng chính hành vi của mình thực hiện được các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật quy định, đó là:

a. Năng lực pháp luật

b. Năng lực hành vi

c. Năng lực chủ thể

d. Tất cả đều đúng

27. Cá nhân có năng lực hành vi đầy đủ khi:

a. Từ đủ 15 tuổi trở lên

b. Từ đủ 21 tuổi trở lên

c. Từ đủ 18 tuổi trở lên

d. Từ đủ 6 tuổi trở lên

28. Quan hệ xã hội nào sau đây không phải là quan hệ pháp luật:

a. Quan hệ vợ – chồng

b. Quan hệ mua – bán

c. Quan hệ Cha mẹ – con

d. Quan hệ tình yêu nam – nữ

29. Tổ chức được thành lập hợp pháp được gọi là:

a. Pháp nhân,

b. Thể nhân,

c. Cá nhân,

d. Tất cả đều sai.

30. Kết hôn là:

a. Hành vi pháp lý,

b. Sự biến pháp lý,

c. Sự kiện thông thường

d. Câu a và b đúng.

31. Chủ thể thực hiện vi phạm hình sự có thể là:

a. Cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự

b. Tổ chức là pháp nhân

c. Tổ chức không là pháp nhân

d. Người tâm thần

32. Hành vi tổ chức đánh bạc của công chức, viên chức nhà nước bị công an bắt quả tang được xác định là hành vi:

a. Vi phạm hình sự

b. Vi phạm công vụ

c. Vi phạm kỷ luật

d. Vi phạm dân sự

33. Chế tài nào sau đây chỉ do Tòa án áp dụng:

a. Chế tài hành chính

b. Chế tài hình sư

c. Chế tài kỷ luật

d. Chế tài công vụ

34. Bồi thường thiệt hại là chế tài:

a. Dân sự

b. Hình sự

c. Hành chính

d. Kỷ luật

35. Việt nam không áp dụng hình thức pháp luật:

a. Tiền lệ pháp,

b. Học lý,

c. Văn bản quy phạm pháp luật,

d. Câu a và b đúng.

36. Lệnh là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nào sau đây ban hành:

a. Thủ tướng Chính phủ

b. Chủ tịch Quốc hội

c. Tổng Bí thư

d. Chủ tịch nước

37. Hành vi vi phạm pháp luật là hành vi:

a. Làm phiền người khác,

b. Bị xã hội lên án,

c. Vi phạm đạo đức xã hội,

d. Tất cả đều sai

38. Hành vi tổ chức đánh bạc của công chức, viên chức nhà nước bị công an bắt quả tang được xác định là hành vi:

a. Vi phạm hình sự

b. Vi phạm công vụ

c. Vi phạm kỷ luật

d. Vi phạm dân sự

39. Trong các yếu tố cấu thành hệ thống pháp luật, yếu tố được xem là đơn vị cơ bản nhỏ nhất trong hệ thống pháp luật là:

a. Quy phạm pháp luật

b. Chế định pháp luật

c. Ngành luật

d. Tất cả đếu đúng

40. Các quy phạm pháp luật có đặc điểm chung giống nhau để điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội tương ứng, đó chính là:

a. Quy phạm pháp luật

b. Chế định pháp luật

c. Ngành luật

d. Hệ thống pháp luật

41. Tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội, đó chính là:

a. Quy phạm pháp luật

b. Chế định pháp luật

c. Ngành luật

d. Hệ thống pháp luật

42. Các trường hợp chiếm hữu nào sau đây là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật:

a. Chiếm hữu vật đánh rơi không khai báo

b. Chiếm hữu của chủ sở hữu vật

c. Chiếm hữu do chủ sở hữu vật uỷ quyền

d. Chiếm hữu thông qua việc thuê vật của chủ sở hữu

43. Các trường hợp quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu bị hạn chế:

a. Bán vật là di tích lịch sư

b. Bán vật đang thế chấp

c. Bán vật đang cầm cố

d. Tất cả đều đúng

44. Hàng thừa kế thứ nhất theo quy định pháp luật về thừa kế:

a. Vợ của người chết

b. Con nuôi của người chết

c. Em ruột của người chết

d. Câu a và b đều đúng.

45. Người không được thừa kế di sản là:

a. Người tâm thần,

b. Người chết cùng thời điểm với người để di sản thừa kế,

c. Người chưa thanh niên,

d. Tất cả đều đúng

46. Hành vi phạm tội nào sau đây không bị xem là tội phạm:

a. Không đăng ký tạm trú, tạm vắng

b. Trộm cắp tài sản công dân

c. Đua xe trái phép gây hậu quả nghiêm trọng

d. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

47. Độ tuổi tối thiểu chịu trách nhiệm hình sự là từ đủ:

a. 12 tuổi,

b. 14 tuổi,

c. 16 tuổi,

d. 18 tuổi

48. Quan hệ pháp luật hình sự là:

a. Quan hệ phát sinh khi có hành vi phạm tội,

b. Quan hệ phát sinh giữa người phạm tội với người bị hại,

c. Quan hệ phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội khi có một tội phạm xảy ra,

d. Tất cả đều đúng

49. Hình phạt chính áp dụng trong xử phạt hành chính:

a. Cảnh cáo và phạt tiền

b. Phạt tiền và tịch thu tang vật

c. Cảnh cáo và trục xuất ra khỏi lãnh thổ

d. Tước quyền sử dụng giấy phép

50. Cơ quan được xử phạt hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động xét xử của Tòa án:

a. Tòa án

b. Công an

c. Viện kiểm sát

d. Cơ quan thanh tra Nhà nước

Đáp án đề mẫu 1:

1a

2d

3d

4a

5a

6c

7a

8a

9d

10b

11a

12a

13a

14a

15a

16a

17c

18d

19a

20a

21b

22c

23a

24a

25a

26b

27c

28d

29d

30a

31a

32a

33b

34a

35d

36a

37d

38a

39a

40b

41c

42a

43d

44d

45b

46a

47b

48c

49a

50a

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn