Các thuật ngữ tiếng Anh ngành Ngân hàng

Các thuật ngữ tiếng Anh ngành Ngân hàng

143 14/08/2019

1. Crossed cheque (n):       Séc thanh toán bằng chuyển khoản

2. Open cheque (n):           Séc mở

3. Bearer cheque (n):         Séc vô danh

4. Draw (v):                       Rút

5. Drawee (n):                   Ngân hàng của người ký phát

6. Drawer (n) = Payer:       Người ký phát (Séc)

7. Payee (n):                    Người được thanh toán

8. Bearer (n):                    Người cầm séc

9. In word:                        (tiền) bằng chữ

10. In Figures:                  (tiền) bằng số

12. Counterfoil (n):            cuống (séc)

13. Voucher (n):               Biên lai, chứng từ

14. Encode (v):                Mã hóa

15. Sort code (n):            Mã chi nhánh Ngân hàng

16. Codeword (n):            Ký hiệu (mật)

17. Decode (v):                Giải mã

18. Pay into:                   Nộp vào

19. Proof of indentify:       Bằng chứng nhận diện

20. Authorise (v):             Cấp phép -> Authorisation (n)

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn