Bài tập Toán lớp 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Bài tập Toán lớp 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

2,523 20/08/2019

Bài tập ví dụ Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) ¼ của 28 m là....

b) 1/3 của 18 kg là...

c) 1/5 của 30 phút là...

d) 1/6 của 36 l là:...

Bài 2. Cắt đi ¼ sợi dây dài 36 cm. Hỏi đoạn dây còn lại dài bao nhiêu cm?

Bài 3. Lớp 3A có 48 học sinh, 1/6 số học sinh của lớp tham gia đội văn nghệ. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh tham gia đội văn nghệ?

Hướng dẫn giải

Bài 1.

a) ¼ của 28 m là 7m

b) 1/3 của 18 kg là 8 kg

c) 1/5 của 30 phút là 6 phút

d) 1/6 của 36 l là 6 l

Bài 2.

Phần sợi dây bị cắt đi dài là: 36 x ¼ = 9 (cm)

Phần sợi dây còn lại là: 36 – 9 = 27 (cm)

Đ/S. 27 cm.

Bài 3.

Số học sinh của lớp 3A tham gia văn nghệ là:

48 x 1/3 = 16 (học sinh)

Đ/S. 16 học sinh

Bài tập áp dụng

Bài 1: Ba bạn Hùng, Dũng, Mạnh chia nhau 48 viên bi, Hùng lấy 1/6 số bi, Dũng lấy 1/3 số bi. Hỏi Mạnh có bao nhiêu viên bi?

Bài 2: Một nhà máy có 3 tổ công nhân, tổ một có số người bằng tổ 2, tổ 2 có số người bằng 1/3 tổ 3. Tổ 3 có 54 người. Hỏi nhà máy đó có bao nhiêu công nhân?

Bài 3: Có 72 lít dầu được chứ trong 3 thùng, thùng thứ nhất chứa 1/4số dầu và 8 lít, thùng thứ 2 chứa 1/3 số dầu. Hỏi thùng thứ ba coa bao nhiêu lít dầu?

Bài 4: Có 2 hộp bi, hộp thứ 2 có 48 viên bi, hộp thứ nhất có số bi bằng 1/2 số bi của hộp thứ hai. Hỏi phải chuyển từ hộp thứ 2 sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên bi để số bi của 2 hộp bằng nhau?

Bài 5: Trên cùng một quãng đường một người đi bộ đi hết quãng đường ttrong 1/3 giờ, người đi xe đạp đi hết quãng đường trong 1/6 giờ. Hỏi người đi xe đạp đi nhanh gấp mấy lần người đi bộ?

Bài 6: Một cửa hàng có 42 kg xà phòng, ngày thứ nhất bán được 1/7 số xà phòng, ngày thứ hai bán được 1/2 số xà phòng còn lại. Hỏi qua 2 ngày của hàng còn lai bao nhiêu kg xà phòng.

Bài 7: An có một số viên bi, An cho Dũng 1/5 số bi, cho Bình 1/2 số bi còn lại, cuối cùng An còn 6 viên. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu viên bi?

Bài 8: Có ba bao đường, bao thứ nhất có số đường bằng 1/2 số đường của bao thứ hai. Nếu bao thứ hai bớt ra 17kg thì có số đường bằng 1/3 số đường của bao thứ ba, bao thứ ba có 45 kg. Tính số đường của bao thứ nhất?

Bài 9: Có 2 thùng dầu, thùng thứ nhất có 48 lít dầu và 1/6 số dầu ở thùng thứ thứ nhất thêm 2 lít thì bằng 1/4 số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài 10: Biết 1/4 số gà thêm 4 con thì được 16 con, số vịt bằng 1/3 số gà. Hỏi có bao nhiêu con Vịt?

Bài 11: Dũng có niều hơn Minh 24 que tính, số que tính của Minh bằng 1/3 số que tính của Dũng. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu que tính?

Bài 12: Lan có một số viên kẹo, Lan cho Hồng 1/5 số kẹo, sau đó lại cho Huệ 7 viên kẹo và lan còn lại 17 viên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài 13: Có hai bao gạo, biết 1/5 số gạo ở bao thư nhất thì bằng 1/7 số gạo ở bao thứ hai, bao thứ hai nhiều hơn bao thứ nhất 14kg. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo?

Bài 14: Một nhà máy có 63 công nhân được chia thành các tổ, biết 1/3 số công nhân của tổ thứ nhất thì bằng 1/4 số công nhân của tổ thứ hai. Tính số công nhân của mỗi tổ?

Bài 15: Trong hộp có 18 bi xanh và 86 bi đỏ. Hỏi phải thêm vào hộp cùng bao nhiêu bi xanh, bao nhiêu bi đỏ để số bi xanh bằng 1/3 số bi đỏ?

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn