Bài tập Toán lớp 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (k

Bài tập Toán lớp 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (k

227 19/08/2019

Bài tập Toán lớp 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

I. Lý thuyết Nhân số có hay chữ số với số có một chữ số không nhớ

Ví dụ mẫu:

13 x 3 = ?

13 x 3 = 13 + 13 + 13 = 36

Đặt tính:

 Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

II. Bài tập Nhân số có hay chữ số với số có một chữ số không nhớ

Bài 1. Tính:

a) 11 x 6

b) 22 x 4

c) 13 x 2

d) 11 x 5

e) 33 x 3

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 13 x 3 = 3…        b) 2… x 4 = …8            c) 3… x 2 = …6

d) 42 x … = …4       e) 99 x … = 99             f) 3… x 2 = …8

Bài 3: Tìm x:

a) x : 3 = 12             b) x : 5 = 20

c) x : 4 = 7 + 13          d) x : 22 = 22 + 19

Bài 4. Mỗi thùng dầu chứa 33 lít dầu. Hỏi 3 thùng như thế chứa bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải

Bài 1.

a) 11 x 6 = 66          b) 22 x 4 = 88           c) 13 x 2 = 26

d) 11 x 5 = 55          e) 33 x 3 = 99

Bài 2

a) 13 x 3 = 39            b) 22 x 4 = 88          c) 33 x 2 = 66

d) 42 x 2 = 84            e) 99 x 1 = 99          f) 34 x 2 = 68

Bài 3.

a) x : 3 = 12

x = 12 x 3

x = 36

b) x : 5 = 20

x = 20 x 5

x = 100

c) x : 4 = 7 + 13

x : 4 = 20

x = 20 x 4

x = 80

d) x : 2 = 22 + 19

x : 2 = 41

x = 41 x 2

x = 82

Bài 4.

Ba thùng chứa số lít dầu là:

3 x 32 = 96 (lít)

Đ/S: 96 lít

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn