Bài tập ở nhà Ngày 12/03 môn tiếng Anh lớp 1 có đáp án

Bài tập ở nhà Ngày 12/03 môn tiếng Anh lớp 1 có đáp án

89 31/03/2020

Task 1. Fill in the blanks

My; Sue; morning; Hi; Benny; Hello;

1/ Hello,_________.

2 / _____ Benny.

3/ I’m ___________

4/ _______, Benny.

5/ _______ name’s Nam.

6/ Good _________ Nam.

Task 2. Circle and write

hello/suebennyhigoodmorningmissdolly

1/ hello

2/___________

3/_______________

4/________________

5/_________________

6/ _________________

Task 3. Match

1/ Hi a/ Fine, thank you.
2/ How are you? b/ Good morning Benny.
3/ My name’s Benny. c/ Hello

ĐÁP ÁN

Task 1. Fill in the blanks

1 - Sue (hoặc Benny);

2 - Hi (hoặc Hello);

3 - Benny (hoặc Sue);

4 - Hello (hoặc Hi);

5 - My;

6 - morning;

Task 2. Circle and write:

hello/sue/ benny/ hi/ goodmorning/ missdolly

2 - Sue; 3 - Benny; 4 - Hi; 5 - Good morning; 6 - Miss Dolly

Task 3. Match

1 - c; 2 - a; 3 - b


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn