TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

260 - 18/10/2018

Các nội dung thi:

1. TRUYỀN THỐNG ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN

2. KIẾN THỨC LỊCH SỬ CHUNG

3. THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

4. MỘT SỐ KIẾN THỨC TỔNG QUÁT KHÁC

Link (Đang cập nhật): https://drive.google.com/drive/folders/1YmhLh_tVsn5q4gOreQeLBVGFmyKgolHo?usp=sharing

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn