Trắc nghiệm Kinh tế chính trị p2

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Kinh tế chính trị p2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

2

Số điểm 48.39%

Thời gian làm 00:00:09

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 51.61%

Thời gian làm 00:00:10

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 48.39%

Thời gian làm 00:00:10

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 48.39%

  Thời gian làm: 00:00:10

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 45.16%

  Thời gian làm: 00:00:09

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 45.16%

  Thời gian làm: 00:00:09

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan