ĐỀ 8 TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ DỰ ÁN

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 8

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hiểu Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thị Như Nghĩa

Lê Thị Như Nghĩa

HẠNG

1

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan