Sự khác biệt giữa Nguyên âm và Phụ âm trong tiếng Anh

Sự khác biệt giữa Nguyên âm và Phụ âm trong tiếng Anh

35 07/02/2020

1. Nguyên âm (vowel)

Khái niệm:

Nguyên âm là những dao động của thanh quản hay những âm mà khi ta phát ra luồng khí từ thanh quản lên môi không bị cản trở. Nguyên âm có thể tự đứng riêng biệt hoặc có thể đứng tược hoặc sau các phụ âm để tạo thành tiếng trong lời nói.

Các loại nguyên âm:

Nguyên âm đơn:

Nguyên âm ngắn

Nguyên âm dài

/i/

/i:/

/e/

/æ/

/ɔ/

/ɔ:/

/ʊ/

/u:/

/ʌ/

/a:/

/ə/

/ɜ:/

Nguyên âm đôi:

Nguyên âm

Nguyên âm

/ei/

/ɑi/

/ou/

/ɑu/

//

//

//

/u:/

//

/ɔ:η/

2. Phụ âm (consanants)

Khái niệm:

Phụ âm là âm phát từ thanh quản qua miệng hay những âm khi phát ra, luồng khí từ thanh quản lên môi bị cản trở, bị tắc ví dụ như lưỡi va chạm môi, răng, 2 môi va chạm… nhau trong quá trình phat âm. Phụ âm chỉ phát ra thành tiếng trong lời nói chỉ khi phối hợp với nguyên âm.

Các loại phụ âm:

Phụ âm vô thanh

Phụ âm

Phụ âm

/p/

/k/

/f/

/t/

/s/

/θ/

/ʃ/

/tʃ/

 Phụ âm hữu thanh

Phụ âm

Phụ âm

/b/

/d/

/g/

/dʒ/

/v/

/ð/

/z/

/ʒ/

Các phụ âm còn lại

Phụ âm

Phụ âm

/m/

/n/

/η/

/h/

/l/

/r/

/j/

/w/

Chúc các bạn học tốt! 


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn