Soạn văn 7: Đặc điểm của văn bản nghị luận

Soạn văn 7: Đặc điểm của văn bản nghị luận

12 23/05/2020

Luận điểm, luận cứ và lập luận

Văn bản Chống nạn thất học:

1. Luận điểm

Luận điểm chính: Cần tạo thói quen tốt trong đời sống. Được đưa ra dưới dạng một khẩu hiệu (nhan đề bài viết). Luận điểm được cụ thể hóa ở câu: “Mọi người Việt Nam….Viết chữ Quốc ngữ” . → Vai trò của luận điểm: Thể hiện quan điểm, tư tưởng mà bài văn truyền đạt.

2. Luận cứ

Vai trò luận cứ trong văn bản: Là cơ sở cho luận điểm, tạo sức thuyết phục. Muốn vậy, luận cứ phải chân thật, đúng đắn, tiêu biểu.

3. Lập luận

Trình tự lập luận của văn bản: Nêu lí do → Mục đích → Phương pháp. Thứ tự như vậy tạo sự chặt chẽ, hợp lí, giàu sức thuyết phục cho bài văn.

Luyện tập

Trong bài văn Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội (Bài 18):

- Luận điểm: “Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội”

- Luận cứ: Thói quen tốt và thói quen xấu tồn tại trong xã hội.

- Lập luận: Phân tích tác hại → đưa ra lời khuyên, nhắc nhở.


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn