Phân biệt Maybe, Perhaps và Possibly

Phân biệt Maybe, Perhaps và Possibly

154 07/09/2019

1. Maybe là gì trong tiếng Anh?

- Maybe được dùng trong ngữ cảnh thân mật, không trang trọng, hay được sử dụng trong giao tiếp hằng ngày.

Ví dụ:

+ ‘Will you come to Mary’s birthday party this Sunday?’ – ‘Maybe’. – ‘Cậu có đến dự bữa tiệc sinh nhật của Mary vào Chủ nhật này không?’ – ‘Có thể’.

+ Maybe you should take a rest. – Có lẽ bạn nên nghỉ ngơi một chút.

2. Perhaps là gì trong tiếng Anh?

- Trong ngữ cảnh trịnh trọng hơn, bạn có thể dùng “perhaps”. Perhaps là từ trung lập, có mang màu sắc thân mật lẫn trang trọng.

Ví dụ:

+ Perhaps she gets lost. – Có lẽ cô ấy bị lạc rồi.

+ Perhaps their questions have not been answered yet. – Có lẽ những thắc mắc của họ vẫn chưa được giải đáp.

3. Possibly là gì trong tiếng Anh?

- Possibly được dùng trong ngữ cảnh trịnh trọng.

Ví dụ:

+ She could possibly do it herself. – Cô ấy có thể tự làm được điều đó.

+ It was possibly not your job. – Có lẽ đây không phải là việc của bạn. (Có nghĩa là bạn không cần phải quan tâm.)

Như vây, ba từ này có chút khác biệt về cách dùng: “maybe” là từ thân mật, không trịnh trọng; “perhaps” thì trịnh trọng hơn một chút, không quá xuồng xã; còn “possibly” là từ trịnh trọng, lịch sự hơn cả.

4. Bài tập và hướng dẫn giải

Bài tập: Điền vào ô trống maybe/ perhaps/ possibly.

1. It was_______their worst performance ever.

2. ‘Are you going to come?’ ‘_______. I’ll see how I feel.’

3. _______he’ll come, maybe he won’t.

4. _______he’s forgotten.

5. ‘I’m sure he didn’t mean to be rude.’ ‘Quite_______, but the damage has been done.’

6. It will cost two,_______three hundred pounds.

Đáp án:

1. possibly

2. Perhaps

3. Maybe

4. Perhaps

5. possibly

6. maybe                                                st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn