Giải vở bài tập Toán 4 bài 28: Tự kiểm tra

Giải vở bài tập Toán 4 bài 28: Tự kiểm tra

173 20/08/2019

Hướng dẫn giải bài tập trang 33, 34 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời đúng A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,…). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Số “ba triệu không trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi tư” viết là:

A. 3 000 000 25 000 674
B. 3 000 000 25 674
C. 3 025 674
D. 325 674

Câu 2. Số lớn nhất trong các số 5698, 5968, 6589, 6895 là:

A. 5698
B. 5968
C. 6589
D.6895

Câu 3. Trong các số dưới đây, có chữ số 5 biểu thị cho 50 000 là:

A. 65 324
B. 56 834
C. 36 254
D. 425 634

Câu 4. Cho biết: 8586 = 8000 + 500 +.........+ 6. Số thích hợp vào chỗ trống là:

A. 586
B. 180
C.80
D. 58

Câu 5. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 4 tấn 85kg = …… kg là:

A. 485
B. 4850
C. 4085
D. 4058

Phần 2. Dưới đây là biểu đồ nói về số cây đã trồng trong 3 năm của một trường tiểu học

SỐ CÂY ĐÃ TRỒNG TRONG BA NĂM

Giải vở bài tập Toán 4 bài 28: Tự kiểm tra

Câu 1. Dựa vào biểu đồ dưới hãy viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Năm 1997 đã trồng được……… cây

Năm 1998 đã trồng được………….cây

Năm 1999 đã trồng được ………… cây

b) Năm ………….. nhà trường đã trồng được nhiều cây nhất

Câu 2. Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 45 km, giờ thứ 2 chạy được 65 km, giờ thứ 3 chạy được 70 km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Đáp án bài tập trang 33, 34 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Phần 1

1 - C

2 - D

3 - B

4 - C

5 - C

Phần 2

Câu 1.

a) Năm 1997 đã trồng được 400 cây

Năm 1998 đã trồng được 500 cây

Năm 1999 đã trồng được 600 cây

b) Năm 1999 nhà trường đã trồng được nhiều cây nhất

Câu 2.

Tóm tắt:

Bài giải

Quãng đường ô tô chạy trong 3 giờ:

45 + 65 + 70 = 180 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô chạy được:

180 : 3 = 60 (km)

Đáp số: 60 (km)

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn