Giải vở bài tập Toán 4 bài 25: Biểu đồ (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán 4 bài 25: Biểu đồ (tiếp theo)

82 20/08/2019

Hướng dẫn giải bài tập trang 27, 28 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

SỐ CHUỘT 4 THÔN ĐÃ DIỆT ĐƯỢC
Giải vở bài tập Toán 4 bài 25: Biểu đồ (tiếp theo)

a) Thôn …… diệt được nhiều nhất và thôn…… diệt được ít nhất.

b) Cả 4 thôn diệt được…………… con chuột.

c) Thôn Đoài diệt được …… thôn Đông……… con chuột

d) Có … thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là ………

Câu 2. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

SỐ CÂY CỦA KHỐI LỚP 4 VÀ KHỐI LỚP 5 ĐÃ TRỒNG

 Giải vở bài tập Toán 4 bài 25: Biểu đồ (tiếp theo)

a) Lớp trồng được nhiều cây nhất là

A. 4A      

B. 5A

C. 5B

D. 4B

b) Số cây lớp 5A trồng được nhiều hơn lớp 4A là:

A. 2 cây

B. 5 cây

C. 10 cây

D. 17 cây

c) Số cây của cả 2 khối lớp 4 và khối lớp 5 trồng được là:

A. 63 cây

B. 171 cây

C. 108 cây

D. 45 cây

Đáp án bài tập trang 27, 28 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

a) Thôn Thượng diệt được nhiều nhất và thôn Trung diệt được ít nhất.

b) Cả 4 thôn diệt được 8550 con chuột.

c) Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông 200 con chuột

d) Có 2 thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là thôn Đoài, Thượng

Câu 2.

Câu a) Chọn ý B. 5A

Câu b) Chọn ý C. 10 cây

Câu c) Chọn ý B. 171 cây

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn