Giải vở bài tập Toán 4 bài 23: Luyện tập Tìm số trung bình cộng

Giải vở bài tập Toán 4 bài 23: Luyện tập Tìm số trung bình cộng

222 20/08/2019

Hướng dẫn giải bài tập trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Viết và tính theo mẫu:

Số trung bình cộng của:

b) 76 và 16 là …………………

c) 21; 30 và 45 là …………………

Câu 2. Tính nhẩm rồi viết kết quả tính vào chỗ chấm:

a) Số trung bình cộng của hai số là 12. Tổng của hai số đó là: ………………

b) Số trung bình cộng của ba số là 30. Tổng của ba số đó là: ………………

c) Số trung bình cộng của bốn số là 20. Tổng của bốn số đó là……………

Câu 3. Số trung bình cộng của hai số là 36. Biết một trong hai số đó là 50, tìm số kia.

Câu 4. Vân cao 96 cm, Nam cao 134 cm. Chiều cao của Hà là trung bình cộng số đo chiều cao của Vân và Nam. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

Đáp án bài tập trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Số trung bình cộng của:

b) 76 và 16 là (76 +16) : 2 = 46

c) 21 ; 30 và 45 là (21 + 30 + 45 ) : 3 = 32

Câu 2.

a) Số trung bình cộng của hai số là 12. Tổng của hai số đó là: 24.

b) Số trung bình cộng của ba số là 30. Tổng của ba số đó là: 90

c) Số trung bình cộng của bốn số là 20. Tổng của bốn số đó là: 80.

Câu 3.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 4 bài 23

Bài giải

Tổng hai số là:

36 2 = 72

Số bé là:

72 – 50 = 22

Đáp số: Số lớn 50

Số bé 22

Câu 4.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 4 bài 23

Bài giải

Tổng chiều cao của Vân và Nam là:

96 +134 = 230 (cm)

Chiều cao của Hà là:

230 : 2 = 115 (cm)

Đáp số: 115 cm

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn