Giải vở bài tập Toán 3 bài 95: So sánh các số trong phạm vi 10000

Giải vở bài tập Toán 3 bài 95: So sánh các số trong phạm vi 10000

17 27/03/2020

1. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 12 Vở bài tập Toán 3 tập 2

Câu 1. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm:

a. 999 ….. 1000             b. 9999 ….. 9998

3000 ….. 2999              9998 ….. 9990 + 8

8972 ….. 8972              2009 ….. 2010

500 + 5 ….. 5005            7351 ….. 7153

Câu 2. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm:

a. 1kg ….. 999g             b. 59 phút ….. 1 giờ

690m ….. 1km             65 phút ….. 1 giờ

800cm ….. 8m            60 phút ….. 1 giờ

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Số lớn nhất trong các số 9685, 9658, 9865, 9856 là:

A. 9685

B. 9658

C. 9865

D. 9856

b. Số bé nhất trong các số 4502, 4052, 4250, 4520 là:

A. 4502

B. 4052

C. 4250

D. 4520

Câu 4. Xác định trung điểm M, N, P, Q của các cạnh AB, BC, CD, DA của hình vuông ABCD. Hai đoạn thẳng MP và NQ cắt nhau tại O tạo thành bốn hình vuông bé. Tính chu vi hình vuông AMOQ.

 Giải vở bài tập Toán 3

2. Đáp án và giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 12 Vở bài tập Toán 3 tập 2

Câu 1.

a. 999 < 1000            b. 9999 > 9998

3000 > 2999             9998 = 9990 + 8

8972 = 8972            2009 < 2010

500 + 5 < 5005          7351 > 7153

Câu 2.

a. 1kg > 999g          b. 59 phút < 1 giờ

690m < 1km          65 phút > 1 giờ

800cm = 8m          60 phút = 1 giờ

Câu 3.

a. Chọn đáp án C. 9865

b. Chọn đáp án B. 4052

Câu 4.

 Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Dùng thước đo hình vuông ABCD, có độ dài cạnh là 6cm.

AM = 1/2AB = 3cm

Chu vi hình vuông AMOQ là:

AM ⨯ 4 = 3 ⨯ 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn