Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 4: Phép cộng và phép trừ

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 4: Phép cộng và phép trừ

183 20/08/2019

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 bài PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ tiết PHÉP CỘNG (bài 1, 2, 3, 4 SGK trang 39)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 39/SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 4682 + 2305            b) 2968 + 6524

5247 + 2741                3917 + 5267

Đáp án

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 4

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 39/SGK Toán 4)

Tính:

a) 4685 + 2347             b) 186954 + 247436

6094 + 8566                 514625 + 82398

57696 + 814                 793575 + 6425

Đáp án:

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 4

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 39/SGK Toán 4)

Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Đáp án:

Số cây của huyện trồng được là:

325164 + 60830 = 385992 (cây)

Đáp số: 385992 (cây)

BÀI 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 39/SGK Toán 4)

Tìm x

a) x- 363 = 975                    b) 207 +x = 815

Đáp án

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 4

Hướng dẫn giải bài PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ tiết PHÉP TRỪ (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 40)

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 40/SGK Toán 4

Đặt tính rồi tính

a) 987864 – 783251                b) 839084 – 426937

969696 – 656565                   628450 – 35813

Đáp án:

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 4

BÀI 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 40/SGK Toán 4)

Tính:

a) 48600 – 9455                   b) 80000 – 48765

65102 – 13859                      941302 – 298764

Đáp án:

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 4

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 4

BÀI 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 40/SGK Toán 4)

Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730km. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải bài tập trang 39, 40 SGK Toán 4

Đáp án:

Độ dài quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh là:

1730 – 1315 = 415 (km)

Đáp số: 415 km

BÀI 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 40/SGK Toán 4)

Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được 214800 cây, năm ngoái trồng được ít hơn năm nay 80600 cây. Hỏi cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây?

Đáp án:

Năm ngoái học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là:

214800 – 80600 = 134200 (cây)

Cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là:

214800 + 134200 = 349000 (cây)

Đáp số: 349000 cây

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn