Giải bài tập trang 24 SGK Toán 4: Bảng đơn vị đo khối lượng

Giải bài tập trang 24 SGK Toán 4: Bảng đơn vị đo khối lượng

459 19/08/2019

Lý thuyết Bảng đơn vị đo khối lượng lớp 4

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 4

Nhận xét: Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn liền nó.

Hướng dẫn giải bài BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 24)

Giải toán lớp 4 trang 24 - Tiết 19 bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dag = ... g       1hg = ... dag

10g = ... dag        10dag =... hg

b) 4dag = ... g       3kg = ... hg     2kg 300g = ... g

8hg = ... dag        7kg = ... g      2kg 30g = ... g.

Phương pháp giải

Dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng

Đáp án:

a) 1dag = 10g                1hg = 10 dag

  10g = 1 dag                10dag = 1 hg

b) 4dag = 40g                3kg = 30hg            2kg 300g = 2300g

  8hg = 80dag                7kg = 7000g           2kg 30g = 2030g

Giải toán lớp 4 trang 24 - Tiết 19 bài 2

Tính:

380g + 195g             452g × 3

928 dag – 274 dag        768 hg : 6

Phương pháp giải

Thực hiện các phép tính như đối với các số tự nhiên, sau đó ghi thêm đơn vị đo vào kết quả.

Đáp án:

380g + 195g =575g

452hg × 3 = 1356 hg

928 dag – 274 dag = 654 dag

768 hg : 6 = 128 hg

Giải toán lớp 4 trang 24 - Tiết 19 bài 3

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

5dag .... 50g       4 tạ 30kg ... 4 tạ 3kg

8 tấn ... 8100kg    3 tấn 500kg ... 350kg

Phương pháp giải

Đổi các số đo về cùng một đơn vị đo rồi so sánh các kết quả với nhau.

Cách giải:

+) Ta có: 1dag = 10g nên 5dag = 50g.

+) 4 tạ 30kg = 430kg; 4 tạ 3kg = 403kg

Mà: 430kg > 403kg. Vậy: 4 tạ 30 kg > 4 tạ 3kg.

+) 8 tấn = 8000kg

Mà: 8000kg < 8100kg. Vậy: 8 tấn < 8100 kg.

+) 3 tấn 500kg = 3500kg

Mà: 3500kg > 350kg. Vậy: 3 tấn 500 kg = 350kg

Đáp án:

5dag = 50g               4 tạ 30kg > 4 tạ 3kg

8 tấn < 8100kg            3 tấn 500kg = 3500kg

Giải toán lớp 4 trang 24 - Tiết 19 bài 4

Có 4 gói bánh, mỗi gói cân nặng 150g và 2 gói kẹo, mỗi gói cân nặng 200g. Hỏi có tất cả mấy ki-lô-gam bánh và kẹo?

Phương pháp giải

- Tính cân nặng của 4 gói bánh = cân nặng của 1 gói bánh × 4.

- Tính cân nặng của 2 gói kẹo = cân nặng của 1 gói kẹo × 2.

- Tính tổng cân nặng của 4 gói bánh và 2 gói kẹo = cân nặng của 4 gói bánh + cân nặng của 2 gói kẹo.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là ki-lô-gam, lưu ý ta có: 1kg = 1000g.

Đáp án:

4 gói bánh nặng số gam là:

150 × 4 = 600 (g)

2 gói kẹo nặng số gam là:

200 × 2 = 400 (g)

Tất cả có số gam bánh và kẹo là:

600 + 400 = 1000 (g)

Đổi: 1000g = 1kg.

Đáp số: 1kg

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn