Giải bài tập trang 22 SGK Toán 4: Luyện tập so sánh và sắp xếp th

Giải bài tập trang 22 SGK Toán 4: Luyện tập so sánh và sắp xếp th

189 18/08/2019

Giải bài tập trang 22 SGK Toán 4: Luyện tập so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên

Hướng dẫn giải bài SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 22)

Giải toán lớp 4 trang 22 - Tiết 16 bài 1

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

1234 ... 999               35 784 ... 35 790

8754 ... 87 540             92 501 ... 92 410

39 680 ... 39000 + 680       17 600 ... 17000 + 600

Phương pháp giải

Trong hai số tự nhiên:

- Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

- Nếu hai số có chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.

- Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

Đáp án:

1234 > 999                  35 784 < 35 790

8754 < 87540                 92 501 > 92 410

39680 = 39000 + 680           17 600 = 17000 + 600

Giải toán lớp 4 trang 22 - Tiết 16 bài 2

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 8316; 8136; 8361.

b) 5724; 5742; 5740.

c) 64 831; 64 813; 63 841.

Phương pháp giải

So sánh các số đã cho, sau đó viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Đáp án:

a) 8136; 8316; 8361.

b) 5724; 5740; 5742.

c) 63 814; 64 813; 63 831.

Giải toán lớp 4 trang 22 - Tiết 16 bài 3

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) 1942; 1978; 1952; 1984.

b) 1890; 1945; 1969; 1954.

Phương pháp giải

So sánh các số đã cho, sau đó viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Đáp án:

a) Ta có: 1984 > 1978 > 1952 > 1942.

Vậy các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 1984; 1978; 1952; 1942.

b) Ta có: 1969 > 1954 > 1945 > 1890.

Vậy các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 1969; 1954; 1945; 1890.

Hướng dẫn giải tiết LUYỆN TẬP bài SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 22)

Giải toán lớp 4 trang 22 - Tiết 17 bài 1

a) Viết số bé nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

b) Viết số lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

Phương pháp giải

Dựa vào lí thuyết về dãy số tự nhiên để viết các số theo yêu cầu bài toán

Đáp án:

a) Số bé nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số lần lượt là: 0; 10; 100.

b) Số lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số lần lượt là: 9; 99; 999

Giải toán lớp 4 trang 22 - Tiết 17 bài 2

a) Có bao nhiêu số có một chữ số?

b) Có bao nhiêu số có hai chữ số?

Phương pháp giải

Cách 1: Đếm các số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Cách 2: Áp dụng công thức tìm số số hạng của dãy số cách đều:

Số số hạng = (số cuối - số đầu) : khoảng cách giữa hai số + 1.

Đáp án:

a) Có 10 chữ số có một chữ số là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

b) Dãy các số có hai chữ số là: 10; 11; 12; ... 97; 98; 99.

Dãy số trên là dãy số cách đều, hai số liên tiếp hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị.

Dãy số đã cho có số số hạng là:

(99 - 10) : 1 + 1 = 90 (số hạng)

Vậy có 90 số có hai chữ số.

Giải toán lớp 4 trang 22 - Tiết 17 bài 3

Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 SGK Toán 4

Phương pháp giải

Trong hai số tự nhiên:

- Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

- Nếu hai số có chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.

- Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

Đáp án:

a) 859 067 < 859 167         b) 492 037 > 482 037

c) 609 608 < 609 609         d) 264 309 = 2 64309

Giải toán lớp 4 trang 22 - Tiết 17 bài 4

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x < 5;                 b) 2 < x < 5.

Chú ý: Có thể giải như sau, chẳng hạn:

a) Các số tự nhiên bé hơn 5 là: 0; 1; 2; 3; 4. Vậy x là 0; 1; 2; 3; 4.

Phương pháp giải

a) Tìm các số tự nhiên bé hơn 5, từ đó tìm được x.

b) Tìm các tự nhiên lớn hơn 2 và bé hơn 5, từ đó tìm được x.

Đáp án:

a) Các số tự nhiên bé hơn 5 là: 0; 1; 2; 3; 4. Vậy x là: 0; 1; 2; 3; 4.

b) Các số tự nhiên lớn hơn 2 và bé hơn 5 là: 3; 4. Vậy x là: 3; 4.

Giải toán lớp 4 trang 22 - Tiết 17 bài 5

Tìm số tròn chục x, biết: 68 < x < 92.

Phương pháp giải

Tìm các số tròn chục lớn hơn 68 và bé hơn 92, từ đó ta tìm được x.

Các số tròn chục từ bé đến lớn lần lượt là 10; 20; 30; 40; 50; ....

Đáp án:

Các số tự nhiên tròn chục lớn hơn 68 và bé hơn 92 là: 70; 80; 90. Vậy x là: 70; 80; 90.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn