Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 4 (Tháng 3)

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 4 (Tháng 3)

141 27/03/2020

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a/1280 : 32

b/ 19220 : 31

c/ 5928 : 456

d/ 9571: 563

Bài 2. Tính giá trị biểu thức :

a/ 69660: 324 – 33150 : 325

b/ ( 57810 – 23616) : 246 x 358

Bài 3. Tính nhanh:

a/ 126700 : 350 + 118300 : 350

b/ 628 x 236 + 764 x 628

Bài 4. Trong các số 30459; 1234; 3460; 23895; 12086; 75040; 23459; 12345.

a/ Các số chia hết cho 2 là: ………………………………………………………………..

b/ Các số chia hết cho 5 là: ………………………………………………………………..

c/ Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết 5 là: …………………………………………

Bài 5. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị chia

65352

134825

47707

 

Số chia

325

321

235

126

Thương

 

 

 

253

Số dư

 

 

 

13

Bài 6. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 356m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. Tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó.

Bài 7. Một cửa hàng nhận được 5 đợt hàng. Mỗi đợt có 1800 gói kẹo. Người ta xếp số gói kẹo đó vào 250 hộp để bán. Hỏi trung bình mỗi hộp có bao nhiêu gói kẹo?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 8. Hai cửa hàng cùng nhập về 5250kg gạo. Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 250kg gạo, cửa hàng thứ hai bán được 210kg gạo. Hỏi cửa hàng nào bán hết số gạo sớm hơn và sớm hơn mấy ngày?

Bài 9. Hai thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng nhau. Thửa ruộng thứ nhất có chiều dài là 435m và diện tích là 92655m2. Tính diện tích thửa ruộng thứ hai, biết chiều dài thửa ruộng thứ hai là 345m.

Bài 10. Tìm y:

a/ 501 x ( y – 694 ) = 164829

b/ y x 15 + y x 25 = 1600


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn